Drickandet bland unga fortsätter att minska

Alkoholkonsumtionen blang ungdomar fortsätter att minska och idag dricker nästan hälften av niondeklassarna ingenting. Det visar nya siffror från CAN, som idag presenterade sin årliga drogvaneundersökning.

Drickandet bland pojkarna i årskurs nio har minskat sedan millenieskiftet. Samma trend kan ses bland flickorna från mitten av 2000-talet.

För pojkarnas del är sifforna de lägsta någonsin under de 41 år som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, gjort undersökningen om skolelevers drogvanor.

Undersökningen visar att andelen pojkar i nian som druckit det senaste året har sjunkit till 55 procent. Så sent som år 2000 drack 77 procent av pojkarna i nian alkohol och i de första mätningarna från 1970-talet låg man på omkring 90 procent.

När en svensk elev väl dricker blir det dock större mängder än i andra europeiska länder, dock mer sällan.

– Omkring 20 procent av eleverna anger att de intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden, säger Björn Hibell, direktör på CAN. Också detta är en minskning jämfört med tidigare år. Värt att notera är dock att skillnaden mellan pojkar och flickor här i princip är borta – flickor dricker sig berusade lika ofta som pojkar.

Maria Larsson, ansvarigt statsråd i regeringen, är glad över siffrorna.

– Alla kurvorna går åt rätt håll. Man ska vara glad men inte blåsa faran över. Även om konsumtionen minskar så ser vi att intensivkonsumtionen ligger högt.

Björn Hibell pekar på att utvecklingen verkar vara en del av en internationell trend.

– Tittar man på utvecklingen i exempelvis USA och Danmark så ser utvecklingen liknande ut. Nivåerna är olika, men när det gäller berusning är trenden nedgående. Man kan se liknande trender även när det gäller narkotika, kurvorna liknar varandra förvånansvärt mycket.

Andra bidragande orsaker skulle kunna vara effektiva drogförebyggande insatser och effektivare föräldrakontroll. Också ett ökat umgänge via datorer och spel kan spela roll.

– Föräldrar har blivit bättre på att sätta gränser och prata om alkohol med sina barn, säger Maria Larsson. Det finns ingen som kan påverka ungdomarna lika mycket som föräldrar som vågar ta det där snacket. Föräldrar är jätteviktiga drogförebyggare.

När det gäller narkotika har den ökning man sett i undersökningarna under de senaste åren avstannat – de senaste åren har värdena varit i stort sett oförändrade. Idag är det nio procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs nio som uppger att de provat narkotika.  När undersökningarna började i början av 1970-talet låg siffrorna på omkring 15 procent.

Pierre Andersson

Mer från Accent