Anna Carlstedt: Inte en dag för tidigt

Missbruksutredningen kommer inte en dag för tidigt. Systemet fungerar inte i dag och utsatta människor hamnar mellan stolarna. Men utredningen har ett för starkt individ­perspektiv och riskerar att missa helheten, skriver Anna Carlstedt.

IOGT-NTO har fått möjlighet att tycka till om en utredning som skall se över hela missbruks- och beroendevården. Uppdraget som skall vara klart i november leds av Gerhard Larsson.

Jag tycker det är väldigt bra att Larsson nu vill ha en bred diskussion om två centrala frågor där han anser att förändringar krävs: ”Vem ska ha ansvar för vad? När och hur ska eventuella tvångsinsatser användas?

Vi kommer att skicka in ett remissvar med våra synpunkter och vi arbetar just nu stenhårt med frågorna i en bred arbetsgrupp.

Bra med missbruksutredning
Utredningen kommer inte en dag för tidigt. Systemet har inte fungerat och många individer i behov av hjälp har fallit mellan stolarna. Det delade huvudmannaskapet är otydligt och stora brister finns i tillgängligheten, samordningen och kontinuiteten, vilket självfallet påverkar utfallet av vården. Med en huvudman bör det vara enklare att röna ut ansvarsfrågor.

Det är alltså två centrala och mycket komplicerade frågor som vi har att ta ställning till. När det gäller den första, huvudmannaskapet, tycker IOGT-NTO att modellen med kommunen som ensam ansvarig för missbruks- och beroendevården är att föredra.

Kommunen får då ett tydligt ansvar för tillnyktring, viss abstinensvård (öppen vård), behandling, socialt stöd samt utredning, bedömning, planering och uppföljning. Viss abstinensvård får landstinget ansvar för, exempelvis viss tvångsvård enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare.

Kommunen närmare människor
Missbruk och beroende är ofta långa förlopp som kan kräva en mängd olika insatser. Viktigt är också att ta hänsyn till den sociala situationen som helhet med barn och övriga närstående. Anledningen till att vi tycker att kommunen inom ramen för social­tjänsten är den lämpligaste huvudmannen är just för att de kan ta ett helhetsgrepp och har en långsiktighet i sitt arbete. Kommunen har också ofta väsentligt större närhet till människorna, vilket är en mycket viktig faktor i detta sammanhang.

När det gäller den andra frågan, tvångsvården, så är den fruktansvärt svår. Med en väl fungerande restriktiv alkohol- och narkotikapolitik och tidiga insatser bör fallen vara ytterst få, men möjligheten till omhändertagande ska finnas om en person inte förmår bryta sitt missbruk på egen hand. Här måste också hänsyn tas till de anhörigas situation. Tvångsinsatser ska dock alltid vara en sista utväg.

Missbruk drabbar hela samhället
Negativt med utredningen hittills är att den har ett mycket starkt individperspektiv. Självklart är individens behov och rättigheter viktiga men man ska inte glömma bort helhetsperspektivet. Missbruket drabbar hela samhället. Många fler än bara individen ensamt, särskilt barn och andra närstående.

Vi är också besvikna på att den ideella sektorn saknas helt i utredningen. Sektorn är en stor del av missbruksvården och det förebyggande arbetet idag och kommer förmodligen att bli en ännu större aktör i framtiden. Vi kan bidra på många sätt och det verkar ju vara regeringens önskan.

Kom ihåg: Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Anna Carlstedt

Månadens bästa
 Något att verkligen se fram emot i sommar är ”Experience 2010” som går av stapeln i Fredrikstad, Norge, i början av augusti. Det rör sig om flera arrangemang i ett: Först Active Summer Camp och The Active Congress (läger och kongress för nyktra, europeiska ungdomsorganisationer) och sedan IOGT World Congress. Veckan avslutas med Nordiska Godtemplarrådets samling. Det blir möten, seminarier, utflykter och underhållning. Läs mer på www.experience2010.no

Månadens värsta
alkohol Folkhälsominister Maria Larsson har sjösatt en ny, fullständigt onödig utredning om gårdsförsäljning av alkohol. Utredningen En ny alkohollag som presenterades i höstas visade tydligt att genom att acceptera gårdsförsäljning av alkohol så hotas Systembolagets monopol. Därför fastslogs det att gårdsförsäljning inte borde tillåtas. Regeringen borde gå tillbaka till sin regeringsförklaring, där man mycket tydligt markerar värdet av en restriktiv alkoholpolitik!

Mer från Accent