Alkohol

Alkoholpolitik – nu på biståndsagendan

Alkoholbruk hänger ihop med såväl spridningen av HIV som med våld i nära relationer. Den insikten har fått UNDP och WHO att jobba tillsammans i ett unikt projekt – för en bättre alkoholpolitik i utvecklingsländer.

Alkohol orsakar 3,3 miljoner dödsfall i världen varje år. Alkoholen ligger också bakom över fem procent av den totala sjukdomsbördan i världen, och är därmed globalt den femte största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. Allt enligt WHO:s kartläggningar som nyligen presenterades i Oslo av Vladimir Poznyak som jobbar med missbruksfrågor inom WHO. Seminariet arrangerades av Forut tillsammans med WHO och UNDP.

– Och då är det ändå så att 62 procent av världens befolkning inte har druckit någon alkohol alls det senaste året, det är viktigt att komma ihåg, säger han.

Studier visar också att det finns tydliga kopplingar mellan alkohol och andra problem. Till exempel HIV, där man kan se att alkohol både bidrar till att människor smittas och riskerar att försämra behandlingsresultaten.

– När det gäller HIV så räknas en procent av fallen som direkt kopplade till alkohol, säger Vladimir Poznyak. Vi vet alla att siffran egentligen är högre än så, men evidensen finns inte än. Ett antal studier pågår och vi tror att den här siffran kommer att stiga de kommande åren.

Människor med alkoholproblem har betydligt svårare att klara en HIV-behandling på rätt sätt. Även om medicinerna utvecklats är det fortfarande viktigt för behandlingsresultatet att de tas i rätt tid.

– Här finns ett direkt samband med hur mycket man dricker, säger Vladimir Poznyak. En studie visar att ungefär dubbelt så många missar medicineringen om de dricker över huvud taget. Nästan fyra gånger så många missar på dagar när de dricker sig berusade.

Också när det gäller våld är kopplingen tydlig.

– Här blir alkoholpolitiken viktig. Om berusning blir normaliserat bidrar det till att riskerna för våld ökar. Dessutom vet vi att strukturella faktorer som priser och tillgänglighet spelar roll för att förebygga våld, säger Vladimir Poznyak.

De här insikterna har nu också FN:s utvecklingsorgan, UNDP, tagit till sig. I ett samarbetsprojekt mellan WHO och UNDP försöker man nu i ett antal pilotländer göra något åt problemen genom att koppla ihop frågorna.

Tilly Sellers, ansvarig för HIV- och hälsoarbete i Afrika inom UNDP berättar att man startade samarbetsprojektet nästan helt utan finansiering.

– Intresset från länderna vi har börjat samarbetet med har varit så stort att vi fortsatt, säger hon.

När UNDP och WHO träffade de först åtta afrikanska samarbetsländerna blev en sak tydlig enligt Tilly Sellers:

– Samtliga hade utarbetade och robusta policys när det gäller HIV och könsrelaterat våld, men bara ett av länderna kunde sägas ha en samlad alkoholpolitik. Det stod också klart att det här inte är en tillfällighet – det visar sig att alkoholindustrin effektivt lyckats blockera de förslag som funnits.

De närvarande länderna var överens om att mer måste göras på alkoholområdet.

– Det här visade tydligt att vi inom projektet måste satsa just på alkoholpolitik, säger Tilly Sellers. Det är en kraftfull hävstång när det gäller andra hälsoproblem. Och att jobba mellan olika sektorer som vi gör i det här projektet har visat sig vara fantastiskt, vi samlar folk som ibland jobbat inom samma departement i många år utan att någonsin ha samarbetat tidigare.

Att två olika FN-organ samarbetar, eller att människor med olika ansvarsområden inom ett och samma hälsodepartement samverkar låter kanske självklart. I verkligheten är det långt från fallet – både Vladimir Poznyak och Tilly Sellers beskriver hur arbetet mot HIV, mot våld och arbetet med alkoholpolitik ofta förs i separerade silos.

– Den här bristen på samarbete … vi kan inte ha det så, säger Vladimir Poznyak. Det går emot allt vi vet. Vi måste få de här olika politikområdena att prata med varandra.

Dudley Tarlton är programspecialist inom HIV- och hälsoarbetet och arbetar på UNDP i Geneve. Han berättar att arbete med alkohol- och alkoholpolitik är ganska nytt för dem.

– Vi har inte arbetat alls mycket med den frågan tidigare. Bakgrunden till det här samarbetet ligger mycket i forskningsprojektet Strive som tittade bland annat på sambanden mellan alkohol, HIV och våld. Det gör att det här projektet är väldigt grundat i evidens, precis som det bör vara, säger han.

Vad är målsättningen?

– Att integrera och stärka de här tre policyområdena: HIV, våld och alkohol. I praktiken handlar det mycket om att hjälpa de här länderna att stärka sin alkoholpolitik, det har så stor inverkan på andra områden.

Projektet kämpar fortfarande för att få loss bättre finansiering. Om bara pengarna finns där kommer man under hösten att utöka projektet med ett antal nya afrikanska länder, och senare i andra världsdelar.

– Vi skulle verkligen vilja ta det här till Sydostasien till exempel, säger Dudley Talton. Men med de knappa resurser vi har måste vi prioritera hårt.

Mer från Accent