alkoholnormen

Alkoholindex 2018: Färre återhållsamma

Svenskarna blir alltmer tillåtande till alkohol och berusningsdrickande. Och även till att dricka i barns närvaro. Attityderna skiljer sig dock åt i olika delar av landet.

Det är Systembolagets dotterbolag IQ som idag släpper sin årliga mätning alkoholindex. Årets mätning – Alkoholindex 2018 – visar att acceptansen för alkohol är den högsta sedan mätningarna började år 2010.

IQ pekar ut tre trender som framträder i årets resultat:

• Kvinnor mer tillåtande. Män har historiskt haft en mer tillåtande attityd till alkohol. Men skillnaden mellan män och kvinnor minskar. Den grupp som har den tydligaste utvecklingen mot en mer tillåtande syn på alkohol är kvinnor över 45 år.

• Okej att bjuda minderåriga. Allt fler tycker att det är okej att bjuda sina egna barn under 18 år på alkohol. 2010 ansåg 56 procent av svenskarna att det var helt fel, 2018 är motsvarande siffra 37 procent. Allt färre anser också att det är helt fel att bli berusad när barn är med.

• Vardagsdrickande mer accepterat. Allt färre tycker att det är helt fel att använda alkohol för att slappna av en vardagskväll. Framförallt har äldre blivit mer tillåtande, medan trenden bland de yngsta, 16 – 29 år, går åt motsatt håll.

IQ:s vd Karin Hagman tycker att det är oroväckande att vi blir allt mer tillåtande i vår syn på berusningsdrickande:

Färgerna på kartan anger attityden i olika län. I följande län är dock uppgifterna otillförlitliga på grund av för få intervjuer; Kalmar, Västmanland, Västernorrland (90 – 100 intervjuer), samt Blekinge och Kronoberg (50 – 89 intervjuer). Karta: IQ

– En orsak kan vara att vi så ofta exponeras för alkoholreklam och att alkohol är mer tillgängligt i dag. Det kan leda till negativa konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället i stort.

För första gången presenteras även siffror på länsnivå. Dock med brasklappen att underlaget i vissa län är otillräckligt, och därmed är siffrorna därifrån inte tillförlitliga, se vilka i bildtext under kartan till höger. Gotland och Jämtland redovisas inte alls då färre än 50 intervjuer gjorts där.

En mer återhållsam attityd till alkohol och berusningsdrickande har Södermanlands län, följt av Jönköpings och Örebro län. Den mest tillåtande attityden till alkohol uppvisas i Hallands län, följt av Gävleborgs och Västerbottens län. Västra Götalands län representerar rikssnittet.

Om Alkoholindex: Opinionsinstitutet Novus har på uppdrag av IQ genomfört undersökningen. Resultatet är baserat på 4240 intervjuer med slumpmässigt utvalda män och kvinnor som är 16 år och äldre under en intervjuperiod som är densamma varje år. Det huvudsakliga syftet är att följa hur synen på alkohol förändras över tid. Hittills har nio undersökningar genomförts.

Mer från Accent