Alkohol ökar våldsrisk för unga

DRUGNEWS Omkring 40 procent av svenska gymnasieungdomar dricker riskabelt mycket varje månad. Och de har högre risk utsättas för fysiskt och sexuellt våld, visar en studie som publiceras i Läkartidningen.

Undersökningen baseras på en enkät med drygt 3 200 gymnasieelever i Sundsvall 2007 om våldsutsatthet och drogvanor.

Svaren visar att 39 procent av flickorna och 38 procent av pojkarna hade riskbruk av alkohol (dricker minst sex standardglas vid varje tillfälle). Och sambanden är tydliga mellan alkohol och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld, särskilt starkt för fysiskt våld för pojkar och sexuellt våld för flickor.

Cirka en tredjedel av pojkarna uppgav att de utsatts för våld senaste året och hälften av dessa var berusade när det inträffade. Nära var femte flicka hade utsatts för sexuellt våld senaste året och av dem var cirka 40 procent alkoholpåverkade.

Författarna till studien menar att det är viktigt att medvetandegöra unga om berusningsdrickandets risker. Många vuxna blundar för problemet och författarna understryker att både föräldrar och personal på skolor och ungdomsmottagningar är viktiga.

Även tidigare internationella studier har pekat på samband mellan våldsbrott och alkohol, ofta är både förövare och offer påverkade.

Senaste åren har uppmärksammats att fler ungdomar dricker mindre eller säger helt nej till alkohol, men samtidigt finns en stor grupp som dricker riskabelt och mer intensivt.
Två unga flickor som TV4 har talat med uppger att det är lätt att få tag i alkohol och att smuggelsprit kan ordnas på en halvtimme. De menar att flera flickor utsätts för oönskad sex när de varit berusade.

Regeringen avsätter cirka 260 miljoner kronor årligen till drogförebyggande arbete i kommuner och landsting och att det är viktigt att ha en långsiktig politik. Men att hela samhället måste hjälpas åt för att bromsa ungdomars drickande.

– Ungdomar har idag ganska lätt att få tag i alkohol. Det är därför vi tycker det är så nödvändigt att arbeta med attityder, värderingar och involvera föräldrarna, som ska vara viktiga förebilder för sina ungdomar – för det spelar roll, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till TV4.

Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet (S), anser att ambitionen måste höjas. ”Det arbete som görs är viktigt. Men det behövs en nationell handlingsplan för att se till att unga människor inte missbrukar alkohol och det är allvarligt när de under 18 år så enkelt som idag kommer i kontakt med alkohol”, säger Hallengren.

Tillgängligheten är ett problem, men även de vuxnas alkoholvanor. Det säger Linda Engström, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund.

– Ungdomar behöver goda förebilder. Dessutom undrar jag om våldsambandet med alkohol är högre för ungdomar. Det skiljer nog inte så markant mellan åldersgrupperna, hur mycket man dricker är nog mer avgörande, säger Linda Engström till Drugnews.

Studien redovisas i Läkartidningen (nr 34/2011), ”Starkt samband med utsatthet för fysiskt eller sexuellt våld”.

Drugnews/SL

Mer från Accent