Alkohol kan orsaka fetma

Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och fetma, om än inte så tydligt. Flera faktorer som har att göra med livsstil, ärftlighet och social situation påverkar. Många tycks dock vara omedvetna om hur många tomma kalorier det finns i alkoholdrycker.

Storkonsumenter av alkohol är oftare feta än andra, åtminstone om de är män. Särskilt tydligt är sambandet för män i åldern 40 till 59 år, men även för äldre. För kvinnor verkar det snarast vara ett omvänt samband mellan storkonsumton av alkohol och BMI. En möjlig orsak kan vara att män tenderar att dricka mer öl än kvinnor, vilket kan påverka deras midjemått.

För kvinnor finns å andra sidan ett starkt samband mellan alkoholberoende i familjen och fetma. Det sambandet återfanns även hos män, men inte i samma utsträckning. Både intensivkonsumtion av alkohol och att överäta, kan ses som impulsiva beteenden och det spekuleras därför i om alkoholens roll i det här fallet är att den minskar impulskontrollen, vilket leder till att personen äter för mycket. Det framkommer av en ny rapport från The National Obesity Observatory i Storbritannien: Obesity and alcohol: an overview.

Ett annat resultat som framkommer i rapporten är att flera studier visar att intensivkonsumtion ökar risken för övervikt och fetma mer än om samma mängd alkohol konsumeras utspritt över tid.

Rapporten visar också på att övervikt och alkoholkonsumtion samverkar till att öka risken för levercirros. Kombinationen hög BMI och hög alkoholkonsumtion resulterar i högre risk för levercirros än om man bara adderar effekterna av de två riskfaktorerna.

Det är alltså mycket som ännu är oklart om sambandet mellan alkohol och fetma. Det enda vi med säkerhet vet, är att sambandet inte är linjärt. Många faktorer kan påverka. Rapporten slår dock fast att det är viktigt att titta vidare på detta med tanke på den ökande fetman bland befolkningen.

Eva Ekeroth

Eva Ekeroth

Mer från Accent