Norden

Äldres drickande utmaning för Norden – Professor vill se alkoholteam

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre kommer att resultera i framtida utmaningar. Professor Evy Gunnarsson efterlyser i en ny rapport alkoholteam i äldrevården.

De kommande 30 åren väntas det ske en 50-100 procents ökning av antalet personer som är 65 år eller äldre. Och äldres alkoholvanor kan vara en av de centrala utmaningarna. Därför höjs nu röster för ökade insatser och fokus på förebyggande arbete gällande framtida äldre generationers alkoholkonsumtion.

Ämnet tas upp i en ny publikation från Nordens välfärdscenter: Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden. Där fastslås att den växande alkoholkonsumtionen bland äldre väntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och därmed nya utmaningar för äldreomsorgen. Frågan är hur väl förberedd den nordiska äldreomsorgen är på omställningen.

I Sverige finns idag inga enhetliga regler och riktlinjer för alla kommuner om hur kommunanställda ska hantera ett skadligt alkoholbruk bland äldre vårdtagare. Vissa kommuner har egna riktlinjer, men andra låter personalen själva avgöra hur de vill göra med exempelvis inköp av alkohol. Uppsala kommun är en av de kommuner som tas upp som ett av exempel där personal har fått gå en tvådagarskurs för att fördjupa sina kunskaper om hur man bemöter missbruk bland äldre. Detta eftersom man sett att andelen äldre med riskfylld alkoholkonsumtion ökar.

Personal inom äldreomsorg är inte lika benägna att reagera på äldre personers alkoholkonsumtion, jämfört med när det rör unga personer, visar studier. Orsakerna är många, men bland annat är det vanligt att vårdpersonal anser att drickandet ger äldre personer njutning under de sista levnadsåren. Utbildad personal tvekar även på om interventionsmetoder ens är effektiva för äldre personer, men i forskning har det inte funnits något stöd för sådana antaganden.

Tvärtom är det sannolikt att äldre som dricker på ett riskfyllt sätt kan ha stor nytta av att alkoholvanor kartläggs i samband med läkarbesök och att problemen förs på tal genom motiverande samtal. Det är även värt att kartlägga hur personen är utsatt för riskfyllda situationer rörande alkohol, och hur det påverkas av sjukdom, medicinering, sorg, förlust eller ensamhet.

Evy Gunnarsson, professor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet, efterlyser i rapporten utökad utbildning och handledning för hemtjänstpersonal:

– Precis som det finns demensteam, vill jag se fler alkoholteam. Det är nästan nödvändigt att jobba två och två för att sköta personer som har ett svårt missbruk, säger Evy Gunnarsson, som de senaste åren har lett projekt kring hemtjänstens arbete med äldre och hälsoskadliga alkoholvanor.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer