Valet

Accents valspecial: Gissa partiet!

Accent har frågat sju riksdagspartier om vilka åtgärder de tycker är viktigast för att minska alkohol- och narkotikaproblemen. Kan du gissa vilket parti som svarat vad?

Så här svarar sju riksdagspartier när Accent frågat dem vilka åtgärder som är viktigast för att minska alkohol- och narkotikaproblemen. Kan du gissa vilket parti som svarat vad?

(Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har besvarat enkäten. De rätta svaren finns längst ner i artikeln.)

Vilka åtgärder anser ditt parti vara viktigast för att minska alkoholproblemen?

 A: Vi vill sänka alkoholkonsumtionen med hjälp av en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam. För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Men det behövs också särskilt alkoholförebyggande arbete och bra behandling och vård för personer med missbruks- och beroendeproblem.

 B: Prioritera barn och unga i det förebyggande arbetet. Enbart använda evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet i behandling. Ge landstingen det samlade ansvaret för missbruksvården.

 C: Behålla Systembolagets försäljningsmonopol, använda prisinstrumentet och vara tydlig med åldersgränser. Dessutom krävs förtydliganden när det gäller e-handel samt alkoholreklam.

 D: Bevarat detaljhandelsmonopol, ökade insatser för att minska ungdomars alkoholkonsumtion samt tidigare och bättre hjälp mot riskbruk och missbruk.

 E: Vår alkoholpolitik bygger på en kombination av människors eget ansvar och samhällets nödvändiga insatser för att motverka en skadlig alkoholkonsumtion.

Vi menar att alkoholskatten måste vara avvägd, den kan inte vara för hög då det endast driver människor att köpa alkohol på andra ställen än Systembolaget, helt utan samhällets vetskap eller möjlighet till kontroll, men den kan heller inte vara för låg, då det skulle innebära stora risker ur ett folkhälsoperspektiv.

Samtidigt finns det ett viktigt och tydligt folkhälsoperspektiv i alkoholfrågan.

Det är viktigt att samhället och skolan tidigt går ut med saklig information till ungdomar om alkoholens faror och risker. Det är också viktigt att man sätter in stödåtgärder för dem som visar tendenser till missbruk så de blir hjälpta i tid. Skolan fyller här en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka och hjälpa de ungdomar som är på väg att hamna i en skadlig alkoholkonsumtion.

 F: Ju senare ungdomar börjar dricka alkohol, desto mindre är risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete mot barn, ungdomar och föräldrar. Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd.

Dessutom ska sjukvården ha ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, och ta upp risker med alkohol. Det ska vara lätt att få tillgång till hjälp från sjukvården att minska sin alkoholkonsumtion tidigt, innan ett riskbruk hunnit bli ett allvarligt missbruk. Det är också mycket viktigt att slå vakt om Systembolagets detaljhandelsmonopol och att fortsätta ha höga alkoholskatter för att hålla totalkonsumtionen nere.

 G: Förutom en restriktiv alkoholpolitik är förebyggande åtgärder för unga det allra viktigaste. En väl fungerande skola, förbättrat stöd, fler vuxna i skolan, specialpedagoger och satsning på elevhälsovård är viktiga delar. Liksom alkoholfria intressanta miljöer. Särskilt riktade projekt på kommunal nivå, uppsökare är angeläget.

Vi föreslår ökat statligt stöd till frivilligorganisationer, bland annat inom ANDT-området. Vi vill göra vård och stöd för alkoholrelaterade problem mer tillgänglig. Som ett led i detta vill vi att landstingen tar över huvudmannaskapet för missbruksvården. Vi vill att alkolås ska finnas i alla nya bilar. För den som åkt fast för rattfylleri ska alkolås vara ett krav för att kunna behålla körkortet.

Vilka åtgärder anser ditt parti vara viktigast för att minska narkotikaproblemen?

1. Nej till legalisering. Ingen avkriminalisering för eget bruk. Fortsatt arbete enligt ANDT-strategin och vårdprogram.

2. Att inte släppa på visionen om ett narkotikafritt samhälle. I likhet med vad som sagts ovan är förebyggande åtgärder mycket angeläget, liksom tillgång till bra behandling. Vi vill se till att unga arbetslösa erbjuds mer aktiva åtgärder bland annat genom att ge kommunerna ett ökat ansvar. Alla unga 15-17 ska även erbjudas sommarjobb.

3. Sverige ska stå upp för en restriktiv narkotikapolitik. Ökad samverkan mellan Tullen, Polisen och Kustbevakningen. Sverige måste vara en aktiv part i EU-arbetet när det gäller att påverka och utveckla synen på en restriktiv narkotikapolitik. Inom ramen för FN måste det internationella samfundet arbeta mot produktion och handel av narkotika. Ett av de viktigaste verktygen för polisen att bekämpa narkotika är hemlig telefonavlyssning. Telefonavlyssning bör kunna användas i högre utsträckning än idag vid narkotikabrott.

4. En väl utbyggd generell välfärd och en effektiv politik för att minska arbetslösheten och utjämna klyftorna är bland de viktigaste komponenterna för att effektivt motverka och minska missbruk och beroende av såväl alkohol, narkotika, läkemedel som dopning. De direkta insatserna för att förebygga missbruk omfattar åtgärder för att begränsa tillgången till droger, stärka det preventiva arbetet samt genomföra utbildningsinsatser inom elevhälsan, studenthälsan och primärvården för att utveckla metoder för tidig upptäckt av missbruk.

En effektiv missbruks- och beroendevård måste utgå från en helhetssyn på människan. Det behövs ett mycket mer konkret samarbete i form av gemensamma mottagningar där sjukvård och socialtjänst samverkar och som kan erbjuda ett brett urval av behandlingsmetoder och även andra insatser av medicinsk, psykologisk och social art. Vård och behandling måste ske utan dröjsmål och det behövs ett större utbud av både läkemedelsassisterad behandling och psykosociala behandlings- och stödinsatser.

Sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning (hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda alla övriga medicinska, sociala med flera insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Missbrukande kvinnor är en förbisedd grupp och utsätts ofta för våld och ska därför kunna få behandling i könsseparerade grupper. Det behövs också resursjourer med särskild kompetens för att ta emot kvinnor med missbruksproblem, som utsätts för våld.

Ett förbättrat socialt och ekonomiskt stöd exempelvis i form av bostad, en bra socialförsäkring samt möjlighet till ett arbete är bra för rehabiliteringen och förbättrar chansen att förbli drogfri.

5. Prioritera barn och unga i det förebyggande arbetet. Enbart använda evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet i behandling. Ge landstingen det samlade ansvaret för missbruksvården

6. Den svenska politiken för att bekämpa missbruk har traditionellt varit, och bör fortsatt vara, uppbyggd på tre grundpelare: förebyggande åtgärder, restriktiva regler och vård för dem som hamnat i missbruk. Missbrukarvården måste förstärkas och individuella behandlingsplaner, uppföljning och eftervård måste kvalitetssäkras.

 7. Vi står bakom den restriktiva narkotikapolitiken och vårt mål är ett narkotikafritt samhälle. Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat. Det förebyggande arbetet syftar till att minska efterfrågan genom att medvetandegöra riskerna med narkotika och minska nyrekryteringen till missbruk. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser syftar till att med vård och behandling hjälpa människor ur ett missbruk.

Sammantaget har Sverige en bättre narkotikasituation än övriga Europa. Samtidigt återstår mycket att göra. Tiotusentals personer använder narkotika regelbundet, hundratals dör varje år av narkotikarelaterade orsaker. Kriminaliteten som är kopplad till missbruket är omfattande. Den som befinner sig i ett narkotikamissbruk löper mycket hög risk för att drabbas av allvarlig sjukdom, smitta och förtidig död. Inte sällan befinner sig den som fastnat i ett narkotikaberoende även i ett djupt utanförskap. Vi tycker att samhällets insatser därför måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur denna destruktiva och farliga situation.

Rätt svar: Moderaterna E7, Kristdemokraterna C1, Folkpartiet F6, Centerpartiet B5, Socialdemokraterna D3, Miljöpartiet G2, Vänsterpartiet A4

 

Mer från Accent