”Kräv samverkan i missbruksvården”

DRUGNEWS. Låt inte sjukvården ensamt få behandlingsansvar för missbruksvården. Föreslå istället en reformerad socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag med krav på samverkan. Den uppmaningen till regeringens missbruksutredare riktar elva LVM-chefer för statens tvångsvård för vuxna.

Signaler från utredaren Gerhard Larsson är att han efter sin översyn av missbruksvården kommer att föreslå bland annat att sjukvården får huvudmannaskap för beroendevården. Han vill även slopa begreppet tvångsvård och införa ”vård med och utan samtycke”.

”Sjukvården ska alltså ta det yttersta ansvaret för tunga missbrukare som inte samtycker till vård. Men inom psykiatrin, öppenvården eller akutmottagningarna har man knappast stått med öppna famnen och väntat på den här klientgruppen. Missbrukaren är lågprioriterad inom sjukvården”, skriver cheferna för Statens institutionsstyrelses alla LVM-hem i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Artikelförfattarna menar att nära samverkan mellan institutioner och kommunernas socialtjänst är viktig, men behöver utvidgas till att även få med psykiatrin. Men även att skyldighet att samarbeta införs i lagstiftningen.
De understryker att missbrukare har ett stort och komplicerat vårdbehov och att bättre samordning av insatser därför behövs, inte ett nytt huvudmannaskap.

Idag delas ansvaret för beroendevården mellan kommuner och landsting och missbrukare hamnar ofta mellan stolarna. Utredare Gerhard Larsson väntas i sitt slutbetänkande i april därför föreslå att sjukvården får huvudansvar för själva behandlingen medan kommunerna mer ansvarar för förebyggande och eftervård.

Omkring ett tusen vuxna med livshotande missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel tvångsvårdas varje år efter beslut i statliga LVM-hem, (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). För ungdomar under 20 år med allvarliga sociala problem tillämpas annan lag (LVU, lagen om vård av unga).

• Fotnot: Debattörerna är chefer för LVM-hemmen Rällsögården, Älvgården, Ekebylund/Östfora, Fortunagården, Gudhemsgården, Hessleby, Hornö, Lunden, Rebecka, Renforsen och Runnagården.

Drugnews/SL

Mer från Accent