Medlemslöftet

4 av 10 kongressombud positiva till medlemslöfte utan procentsats

Fler än 4 av 10 av IOGT-NTO:s kongressombud kan tänka sig att nuvarande procentsats i medlemslöftet ersätts med en formulering om att leva helnyktert.

Det visar en omröstning i anslutning till att ett underlag om medlemslöftet presenterades för kongressen. Enkäten, som genomfördes med mentometerknappar på förbundsstyrelsens initiativ, visar att 45 procent av kongressombuden vill se ett medlemslöfte enligt norsk modell. Det vill säga att man som medlem lovar att leva helnyktert, utan att ange någon specifik procentsats (”Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler”).

Resterande 54 procent av kongressombuden önskar att IOGT-NTO även fortsatt anger en procentsats i medlemslöftet. 12 procent vill behålla dagens 2,25 procent, 23 procent vill se en sänkning till 0,5 procent (Systembolagets definition av alkoholfritt), och 10 procent önskar en sänkning till 0 procent.

34 procent menar att medlemslöftet är medlemmens löfte till sig själv.

Ytterligare en fråga ställdes angående medlemslöftet. Den gällde huruvida kongressombuden ser medlemslöftet som ett löfte till organisationen, om det är organisationens krav på medlemmen, om det är ett löfte som medlemmen ger sig själv, eller om det är något ”annat”, exempelvis en kombination av de olika alternativen.

Det visade sig att 13 procent ser medlemslöftet främst som ett löfte till organisationen, 7 procent ser det som IOGT-NTO:s krav på medlemmen, 34 procent menar att det är medlemmens löfte till sig själv. Hela 35 procent av de röstande angav svarsalternativet ”annat”, vilket tolkades som att det till viss del kan innebära att man ser medlemslöftet som en kombination av övriga svarsalternativ.

Omröstningen gjordes i anslutning till att Per Åke Lundin presenterade sin utredning om medlemslöftet. Kongressen i Lund 2015 uppdrog åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att sänka dagens gräns på 2,25 volymprocent alkohol i medlemslöftet och därefter återkomma med förslag till kommande kongress. Förbundsstyrelsen bedömde det dock som omöjligt att ta ställning till frågan och lämna ”skarpa förslag” till årets kongress. Därför beslöts att ett kunskaps- och diskussionsunderlag skulle tas fram för diskussion inom IOGT-NTO-rörelsen – eftersom en ändring är en rörelsegemensam fråga – med sikte på skarpa förslag till kongressen 2019. Uppdraget gick till utredaren Per Åke Lundin. Omröstningen i Karlstad innebar alltså inte något beslut om ändring, utan är snarare en temperaturmätare av opinionsläget bland kongressombuden.

Frågan är inte aktuell för de övriga förbunden – så gör den aktuell för dem!

Per Åke Lundin. Foto: Nathalie C. Andersson

– Vår första läxa är att få med ungdomsförbunden i det här arbetet. Det blir ju konstigt om vi har olika procentsatser, säger Per Åke Lundin.

– Vi behöver få till ett likartat beslut. Frågan är inte aktuell för de övriga förbunden – så gör den aktuell för dem, uppmanar han.

Per Åke Lundin menar att en ändring av medlemslöftet inte behöver vara retroaktiv, utan enbart kan gälla för nya medlemmar.

– Vi andra kan väl leva vidare med det löfte vi avgett, säger han.

Argument om att en nollgräns skulle innebära att livsmedel som exempelvis filmjölk (0,01 procent alkohol) och bröd (0,40 procent alkohol) blir otillåtna, tycker Per Åke Lundin att det är dags att ”städa bort från dagordningen”.

Han hänvisar också till att det inte finns någon forskning som visar att 2,25-procentiga drycker triggar till återfall bland tidigare alkoholberoende. Däremot förordar han säkerhetsprincipen när det gäller ”alkohol-efterliknande” drycker:

– Det finns mycket som talar för att de kan trigga till återfall, och det handlar då om det sociala sammanhanget och kulturen. Är man osäker är det därför bättre att avstå, säger han.

Jag tycker att IOGT-NTO ska hålla fast vid löftet. Det är den viktigaste identiteten vi har.

Någon uppmjukning av medlemslöftet när det gäller nykterhetskravet tror inte Per Åke Lundin på. Han hänvisar till att det är svårt att hitta någon organisation som varit framgångsrik med att välja en mer liberal hållning. Som exempel anger han bland andra Svenska frisksportförbundet och Verdandi.

– Jag tycker att IOGT-NTO ska hålla fast vid löftet. Det är den viktigaste identiteten vi har. Visserligen är det stor spridning bland medlemmarna gällande procentsatsen, men jag tror inte att en förändring kommer att innebära medlemsflykt, säger han.

Under lördagen tog kongressen också ställning till en motion som föreslog en sänkning av procentsatsen i medlemslöftet till 0,5 procent. Efter votering med såväl röstkort som mentometerknappar blev beslutet att det gamla löftet, med gräns på 2,25 volymprocent, ska kvarstå, och att den process i frågan som inleddes vid kongressen 2015 – och som siktar på beslut 2019 – inte ska föregripas.

Fotnot: Läs mer om medlemslöftet i Accents tema Fyra av tio medlemmar vill skärpa medlemslöftet, som publicerades hösten 2016.

Mer från Accent