Narkotika

Svensk missbruksvård är bristfällig

Den svenska missbruksvården brister på flera punkter. Det kunde regeringens utredare, Gerhard Larsson, konstatera efter en kartläggning av droganvändandet och vården i Sverige.

– Det här är första gången som vi har fått en helhetssyn på riskbruk, missbruk och beroende av alla fyra psykoaktiva substansgrupper; alkohol, narkotika, läkemedel och doping, säger han.

Kartläggningen visar att en halv miljon svenskar är missbrukare. Av dem beräknas 80 000 vara alkoholberoende och närmare 30 000 lida av ett tungt narkotikamissbruk. 250 000 personer missbrukar läkemedel och 10 000 personer använder sig frekvent av dopingmedel.

Enligt Gerhard Larsson brister dagens vårdsystem på fyra olika punkter. Missbrukarens ställning och vårdens tillgänglighet, kompetensen och kvaliteten på vården och dess personal, ansvarsfördelningen mellan huvudmännen samt tvångsvården.

Eftersom ansvaret för missbruks- och beroendevården är delat mellan landstingen och kommunerna är det lätt hänt att personer med missbruksproblem faller mellan stolarna.

– Vården måste bli mer lättillgänglig och anpassad för individen. Problemen motiverar en förändring av huvudmännens ansvar, säger Gerhard Larsson.

Men hur ansvarsfördelningen ska se ut vill han inte ta ställning till i dagsläget. I stället har han sammanställt en diskussionspromemoria som innehåller förslag på tre olika modeller. I promemorian presenteras även tre modeller för hur tvångsvården skulle kunna fungera.

Promemorian skickas ut på remiss i dagarna till berörda myndigheter, forskare och ideella organisationer.

– Jag vill inte skriva ett konkret lagförslag utan att frågan har debatterats, därför skickar jag ut ett diskussionsunderlag, säger Gerhard Larsson.

Ett samlat lagförslag om hur missbruksvården i Sverige bör fungera ska lämnas till regeringen i november 2010.

Joanna Wågström

Mer från Accent