Forskning

Svagt stöd för cannabis mot psykisk sjukdom

En ny stor metastudie visar att medicinsk cannabis inte bör användas för behandling av depression, ångest, eller psykossjukdom.

Forskare har granskat 83 studier gjorda de senaste 40 åren. Deras slutsats är att medicinsk cannabis inte bör användas vid behandling av psykisk sjukdom. Skälet är att bevisen för att medicinsk cannabis har någon behandlande effekt är för svaga. Metastudien är publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet Psychiatry.

Ändå behandlas psykisk sjukdom med cannabis runtom i världen. Något som lyfts fram av forskarna.

– Innan vi har bevis från randomiserade kontrollerade studier, kan vi inte ge kliniska råd kring hur medicinsk cannabis kan användas för att behandla psykisk sjukdom, säger professor Louisa Degenhardt, studiens huvudförfattare.

Forskarna pekar också på att studier visar att cannabis kan öka just depression, oro och psykotiska symptom.

Mer från Accent