Missbruk

Partierna svarar på narkotikafrågor

För att reda ut var partierna står när det gäller narkotikafrågor skickade Accent ut en enkät om narkotikapolitik. Här kan du läsa vad de olika partierna svarade på frågorna.

Kristdemokraterna

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Ja, det ska vara kriminellt.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Nej vi vill inte legalisera. Vi har heller inga förslag på straffändringar.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
En god missbruksvård är en angelägen fråga för oss, men i dagsläget har vi inte diskuterat införande av en garanti. Ansvaret är lokalt, kommunerna och landstingen ansvarar enligt socialtjänstlagen, men de måste ta ett större ansvar än idag.

Hur ska fler missbrukare få vård?
Se ovan. Det är angeläget att kommunerna avsätter medel och lever upp till en god vård. Regeringen har en överenskommelse med SKL (Sveriges kommuner och landsting) om att kommunerna ska leva upp till den gemensamma strategin och de åtgärdsprogram som man är överens om.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Vi kommer inte att stödja en sådan utveckling.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Ja, vid allvarlig misstanke om narkotikamissbruk för att hjälpa barnet från ett liv i missbruk.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Ja.

Centerpartiet

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Centerpartiet anser att en avkriminalisering av narkotika skulle minska restriktiviteten i narkotikapolitiken och riskera att fler får tillgång till narkotika och hamnar i missbruk vi är därför emot en avkriminalisering. Centerpartiet anser att det är viktigt att minska tillgången på narkotika, minska antalet personer som prövar narkotika och att fler ska kunna sluta använda narkotika. Det bästa är om ingen börjar knarka – därför behöver det förebyggande arbetet mot narkotika öka och restriktiviteten vara hög.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Centerpartiet anser att straffen för narkotikabrott ska vara fortsatt hårda. Centerpartiet vill minska antalet personer som prövar narkotika och hamnar i missbruk och vill att fler ska kunna komma ur ett beroende. Hårda straff har en avskräckande effekt och gör att färre fastnar i missbruk.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
Centerpartiet anser att en vårdgaranti för missbrukare är ett bra förslag och det är också något som regeringens utredare aviserat att han kommer att föreslå när utredningen presenteras i november. Med en vårdgaranti får individen snabbare hjälp och motivationen tas tillvara när den finns. Ju längre en motiverad missbrukare måste vänta på vård desto större är risken att han återfaller i missbruk och att han inte längre är intresserad när en plats erbjuds. Inte bara etiska aspekter utan även det sunda förnuftet talar för att det bör vara lönsamt att korta väntetiderna till ett minimum. Vården av missbrukare behöver förstärkas och reformeras i grunden, vi ser fram emot att ta del av resultaten av Gerhard Larssons utredning.

Hur ska fler missbrukare få vård?
Även på denna fråga är en del av svaret att snabbare kunna erbjuda vård så att missbrukare som är motiverade att sluta får hjälp snabbt. Personer som fastnat i missbruk men som är omotiverade att komma ur sitt missbruk måste också få bättre hjälp. Insatserna måste intensifieras. Det måste också finnas resurser för bra rehabilitering i kriminalvården och en bättre utslussning till samhället när straffet avtjänats.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Centerpartiet är emot att införa ett system där missbrukare kan få tillgång till gratis heroin från staten. Våra ställningstaganden bygger på ett smittskyddsperspektiv. Centerpartiet anser inte att man kan argumentera utifrån ett smittskyddsperspektiv för tex sprutrum eller heroinförskrivning medan man kan göra det för sprutbyten.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Centerpartiet anser inte att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas basis. För att polisen ska få göra ett drogtest på ett barn under 15 år behövs ett åklagarbeslut och så anser Centerpartiet att det ska fortsätta vara.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Redan idag finns skolor som genomför slumpmässiga drogtest på frivillig basis. Centerpartiet anser inte att det är bra eftersom det är svårt att garantera frivilligheten i drogtesterna.

Moderaterna

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Vi vill ha kvar kriminaliseringen av narkotikabruk. Vi menar att den restriktiva narkotikapolitik som Sverige länge har haft i kombination med förebyggande insatser, kraftfulla åtgärder och internationellt samarbete mot droghandeln och en effektiv missbruksvård är rätt väg för att minska narkotika i samhället.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Straffen för narkotikabrott ska vara rättvisa och rimliga och stå i proportion till brottens allvar. Vi vill ha kvar kriminaliseringen av narkotikabruk. Vi vill att nya droger ska kunna narkotikaklassas snabbare än vad som är fallet idag.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
Den statliga utredning om missbruks- och beroendevården som nu pågår ska lämna förslag till förändringar för att anpassa dagens lagstiftning till utvecklingen inom området. Målet ska vara en kunskapsbaserad vård utifrån den enskildes behov. Vi ser fram emot utredningens resultat och en fortsatt debatt i frågan hur vården ska utvecklas.

Hur ska fler missbrukare få vård?
Se föregående svar.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Vi vill ha en väl fungerande missbrukarvård med förebyggande insatser, valfrihet och tillgänglighet. Detta är avgörande för att fler ska få det stöd de behöver och komma tillbaka till ett drogfritt liv. Vi tror inte att samhället hjälper en missbrukare genom att på olika sätt underlätta tillgången på narkotika, exempelvis genom att skriva ut heroin på recept.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Ja, när det finns misstanke om att droger använts och efter ett åklagarbeslut. Syftet är att i ett tidigt skede kunna sätta in rätt sociala insatser för barn och unga som är på väg att hamna snett.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Ja, det handlar både om att upptäcka missbruk tidigt och att elever inte ska vara drogpåverkade i skolan. Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skola, föräldrar och elever.

Folkpartiet

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Det ska fortsatt vara kriminellt. Att tillåta bruk av narkotika går stick i stäv med den restriktiva narkotikapolitik vi står för. Det skulle exempelvis göra det svårare att tidigt upptäcka ungdomar på väg in i ett missbruk, eftersom polisen då inte längre skulle kunna kräva att få ta urin- eller blodprov på personer som de misstänker är påverkade. Fler ungdomar skulle därmed riskera att fastna i missbruk.

Tidigare när det var olagligt att ha droger på sig, men inte i kroppen, räckte det att snabbt slänga knarket ifrån sig om polisen kom till en krog där det förekommer mycket droger. Även om polisen kunde se att människor var narkotikapåverkade kunde de inte ingripa, eftersom själva bruket inte var olagligt. Den situationen vill vi inte ha tillbaka.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Vi tycker att dagens lagstiftning i huvudsak är bra och rimlig. Men vi vill se skärpta straff för de kriminella nätverk som tjänar enorma summor på folks missbruk. Vi anser således att brott som är kopplade till organiserad brottslighet, som till stor del ligger bakom narkotikahandeln (såsom tillverkning, smuggling och försäljning) ska generera ett högre straff även när själva brottet begås utan att vara ”organiserat”.

Avslutningsvis tar det för lång tid att narkotikaklassa nya droger, vilket är ett stort problem eftersom nya kemiska droger lanseras i snabb takt. Vi vill att processen snabbas upp och att polisen ska kunna beslagta droger i väntan på narkotikaklassning

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?/ Hur ska fler missbrukare få vård?
Ja. Ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting för missbruks- och beroendevården är för oklar och samordningen mellan de båda fungerar för dåligt. Det gör att människor i mycket utsatta situationer hamnar i kläm och att resurserna inte används effektivt. En väl utbyggd och kunskapsbaserad missbrukarvård är en viktig del av en liberal alkohol- och narkotikapolitik. I dag är bristerna stora. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer och fått i uppdrag att ta fram öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården. De ska göra det möjligt att jämföra kvalitet och resultat mellan kommuner och landsting samt olika enheter. Missbruksvård bedrivs ofta av fristående aktörer medn hemmasnickrade arbetsmetoder. Det behövs forskning och informationsspridning om bra arbetsmetoder, stärkt tillsyn, bättre utbildning och kompetenskrav för de ansvariga.

Alliansregeringen har gett en statlig utredning i uppdrag att göra en översyn av missbruks- och beroendevården och lämna förslag för att åtgärda de stora bristerna. Den ska vara klar i november 2010. Folkpartiet vill införa en vårdgaranti i missbruksvården. Ibland faller pusselbitarna på plats – boende, jobb och motivation – och då gäller det att insatserna finns på plats innan tillfället gått förlorat. Staten bör sluta en uppgörelse med kommunerna om en månads vårdgaranti till missbruksvård. Den kan med tiden omvandlas till lag, som vi gjort med vårdgarantin.

Största möjliga valfrihet bör gälla även i missbruksvården. Missbruksvård är en personlig och känslig verksamhet. Därför är det kanske en av de välfärdstjänster där det är allra viktigast att ta hänsyn till patientens önskemål. I största möjliga utsträckning bör lagen om valfrihetssystem användas, där missbrukaren får välja utifrån det behov socialtjänsten har bedömt finns. Mindre kommuner bör samarbeta så att det finns mer att välja på.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Vi är emot en sådan utveckling. En narkoman kan inte ”knarka kontrollerat” lika lite som en alkoholist kan dricka kontrollerat. Har man en önskan att bli drogfri, så bör man rimligtvis få en ärlig chans. Vägen dit är inte att hålla beroendet vid liv. Att på ett sådant sätt totalt ge upp på en människa är något vi aldrig kommer att stå för. Istället ska vi satsa på mer av kvalitativa och bevisat effektiv vård.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Ja. Det behövs tydligare insatser mot ungdomars narkotikaanvändning. Studier har visat att desto yngre man är när man börjar använda droger eller begå brott, desto större är risken för missbruk och fortsatt brottslighet senare i livet.

När ett barn använder narkotika så tycker vi att samhället har en skyldighet att försöka stoppa missbruket. Därför menar vi att polis ska få rätt att göra drogtest (i praktiken urinprov) på barn som misstänks vara narkotikapåverkade. Det handlar inte om några masstester, utan testet får bara ske om det finns objektiva skäl att anta att barnet är påverkat och testet anses nödvändigt för att avgöra behovet av hjälpinsatser i socialtjänsten. Beslutet ska fattas av åklagare, och urinprovet ska utföras av en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge. I de allra flesta fall går barnet och föräldrarna frivilligt med på att barnet ska göra ett drogtest. Men det är för den grupp barn som är i störst behov av socialtjänstens insatser (där föräldrarna vägrar ett sådant test eller helt enkelt inte är kontaktbara) som tvång kan vara nödvändigt.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Ja. Att satsa på barn och ungdomar är att satsa på framtiden. Det bästa vi kan göra för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet är att arbeta förebyggande och tidigt fånga upp dem som har problem. Detta inbegriper att stoppa ett missbruk av droger.

Drogtester i skolan kan vara ett (av en mängd olika) sätt att upptäcka droganvändning i tid, men det behövs givetvis ett tydligt regelverk som värnar den personliga integriteten. Testerna ska vara frivilliga och bygga på fullt samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleven. Slumpmässiga drogtester ska ses som en lika frivillig del som skolhälsovården i övrigt.

Socialdemokraterna

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Vi vill inte avkriminalisera bruket. Det ska vara som idag.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Vi har inga att planer att skärpa straffen för narkotika. Däremot behövs det göras insatser för att att komma åt nätköpandet av narkotika och dopingpreparat.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
För att så få som möjligt skall missbruka och dö av narkotika måste behandling erbjudas mycket snabbare än vad som sker idag. I vissa delar av landet får missbrukare vänta i flera år på behandling om de överhuvudtaget kommer i fråga för rehabilitering. Enligt en rapport från socialstyrelsen 2008 varierar missbruksvårdens kvalitet avsevärt mellan olika kommuner. Eftersom vårdbehovet hos missbrukare är akut bör målet vara att väntetiden till behandling skall vara högst ett par veckor.

Hur ska fler missbrukare få vård?
Genom att bygga vidare på tankarna från den statliga stimulanssatsningen Ett kontrakt för livet där samhällets olika instanser samarbetade för effektiv vårdkedja. Det arbetet som startades av s-regeringen gav bra resultat och var en lyckad satsning men avbröts av den nuvarande regeringen. Individen erbjuds avgiftning, utredning, motiverande och behandlande insatser och en planering som omfattar både LVM-tiden och tiden efter utskrivning. Det finns pengar i dagens missbrukarvård men resurserna måste koordineras så att vårdkedjorna fungerar. Missbruksvården måste kvalitetssäkras och det som inte håller tillräckligt hög kvalitet måste tas bort.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Nej, absolut inte. Vi tror inte alls på detta.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Nej, det är viktigt att barn som använder droger uppmärksammas tidigt. Men det måste göras på rätt sätt, annars kan det få motverkande effekt. Föräldrarnas medverkan är en nyckelfaktor eftersom droganvändning ofta bara är en del av en större problematik för dessa barn. Att göra problematiken till en polisiär fråga där man endast koncentrerar sig på testresultat av drogtester kan leda fel och förlänga tiden till nödvändiga insatser. Flera substanser ger inte utslag i drogtesterna. Unga som använder sig av droger är inte sällan förslagna vad gäller olika strategier för att dölja droganvändande. Ger inte drogtesten något utslag kan både föräldrar och socialtjänst invaggas i en falsk trygghet som kan få allvarliga konsekvenser för den unge eftersom det därmed riskerar att bli ännu senare upptäckter.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Om det kan säkerställas att det är absolut frivilligt och sker med samtycke både från elev och målsmän tycker vi det kan vara okej med frivilliga drogtester.

Miljöpartiet

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Vi har inte någon plan på att avkriminalisera bruket. Vi är dock medvetna om stigmatiseringsproblematiken som det inte finns några enkla lösningar på. Stöd, motivation och behandlingsinsatser måste dock ske snabbare än vad som i dag görs. Den paragraf i lagen som ger möjlighet till behandling istället för fängelse behöver också tillämpas i större utsträckning.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Vi har inte föreslagit någon förändring.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
Ja. Vi vill också att den ska vara sammanhållen, dvs de olika delar som i dag landsting och kommun står för ska ingå i en och samma garanti.

Hur ska fler missbrukare få vård?
En vårdgaranti som enskilda, deras anhöriga och vårdpersonal är medveten om skulle få en kraftfull effekt. Vi menar också att kommuner och landsting allmänt behöver ett resurstillskott vilket vi rödgröna föreslagit, med 12 miljarder. Att sänka skatten som regeringen gjort med 100 miljarder och fortsätter att göra tror vi är en farlig väg att gå om kommuner och landsting ska klara sina åtaganden.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Vi är mycket negativa och ser det som ett uppgivet förhållningssätt.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Nej, enbart med föräldrarnas tillåtelse.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Nej inte slumpmässigt, eftersom frivilligheten då kan upplevas som indirekt tvång och störa förtroendet. Däremot ska skolan vara snabb på att reagera vid oro för enskild elev, kontakta elev, föräldrar och socialtjänst, och i detta sammanhang kunna föreslå att drogtester görs.

Vänsterpartiet

Ska det vara kriminellt att ha narkotika i kroppen eller vill ni avkriminalisera bruket?
Vänsterpartiet driver frågan om avkriminalisering av eget bruk. Möjligheten att ta urinprov blivit huvudskälet till varför kriminaliseringen finns. Polisen har minskat fokus på langningen för att istället jaga urinprover. Proven leder dock sällan till någon hjälp till den som brukar narkotika.
Kriminaliseringen pekar ut människor med problem, och som samhället misslyckats med att stödja, som kriminella. Dessa får en stämpel som stöter ut dem ur samhällsgemenskapen, vilket har ett tätt samband med utvecklingen av tungt missbruk. Man undviker då också i större utsträckning att söka hjälp.

Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning, tillverkning osv? Eller vill ni ha hårdare straff?
Förutom att vi vill avkriminalisera bruk så vill vi bevara nuvarande legaliseringar. När det gäller straffsatserna så behöver de ses över. Praxis har utvecklats till ett dömande enligt tabeller där mängden narkotika av en viss sort är det som avgör strafflängden. Detta är inte rimligt eftersom man därigenom bortser från andra aspekter av brottet som kan påverka strafflängden åt ena eller andra hållet. En märklig följd av detta är att narkotika som späds ut längre ut i langningsledet ger högre straff än outspädd narkotika som hanteras av personer i en mer central roll i den organiserade langningen. Detta kan knappast vara lagstiftarens avsikt.

Vill ni införa vårdgaranti för missbrukare?
Ja, vi vill ha en vårdgaranti som ger rätt till rätt till en påbörjad vårdplanering och avgiftning inom sju dagar.

Hur ska fler missbrukare få vård?
Den bristande tillgängligheten beror delvis på resursbrist, men väldigt ofta är det också frågan om bristande samarbete mellan de olika huvudmännen som har ansvar för vård och behandling av människor med missbruksproblem. Denna situation ger upphov till den otillfredsställande situationen att även om samhället som helhet vinner ekonomiskt på att alla människor med missbruksproblem får den vård och behandling de behöver så kan den enskilda kommunen eller landstinget få betala ett högt pris för vården, vilket skapar ett incitament för att söka skjuta över kostnaderna på någon annan huvudman. Gerhard Larssons statliga utredning är därför viktig för att få ordning på ansvarsfördelning. Vi har ännu inte tagit ställning för någon av de modeller som han anger som alternativ. Vi tror dock att en vård- och behandlingsgaranti är nödvändig och kan vara ett kraftfullt verktyg. Man måste också satsa mer än idag på uppsökande verksamhet.

I Danmark delar staten ut gratis heroin till missbrukare och Norge kan komma att gå samma väg, hur ställer sig ert parti till en sådan utveckling?
Vi har inte diskuterat detta tillräckligt, men vi är mycket tveksamma.

Vill ni att polisen ska kunna drogtesta barn under 15 år utan föräldrarnas tillåtelse?
Nej. Om barn missbrukar droger är föräldrars medverkan ofta en nyckelfaktor för att få till en förändring. Det finns också en risk att skada ungas förtroende för vuxenvärlden och därmed deras vilja att både söka och ta emot hjälp. Snabba och samlade åtgärder måste vidtas när ett barn misstänks använda droger, men repressiva åtgärder är fel väg att gå.

Vill ni att skolan slumpmässigt ska kunna drogtesta elever på frivillig basis?
Nej. Barn har lika stor rätt till personlig integritet som vuxna. Det kan också ifrågasättas hur pass frivilliga testerna är i och med att skolpersonalen står i en överordnad maktposition i förhållande till barnen. Den som ändå vill och kan säga nej riskerar att ifrågasättas och stämplas som misstänkt missbrukare. Men självklart ska barn som missbrukar narkotika få hjälp med hela sin livssituation. Skolorna måste därför kontakta socialtjänsten vid misstanke om missbruk. Förstärkta satsningar på elevhälsan är viktiga i det sammanhanget.

Mer från Accent