Dagöholm

Efter IVO-avslag: Dagöholm ansöker om tillstånd igen

Thomas Barrögård Fahlqvist, vd på IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm, har, enligt IVO, inte relevant utbildning för sitt uppdrag. Nu ansöker behandlingshemmet på nytt om tillstånd att bedriva missbruksvård.

När Thomas Barrögård Fahlqvist 2015 anställdes som vd och föreståndare för IOGT-NTOs behandlingshem, stiftelsen Dagöholm i Valla utanför Katrineholm, skickade han, enligt regelverket, in en ansökan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att få tillstånd att bedriva vård med inriktning mot missbruk.

Barrögård är lärare i botten, men har ägnat merparten av sitt yrkesliv åt socialt arbete på olika sätt. Han har bland annat jobbat med habilitering av dysfunktionella familjer, behandling inom socialtjänsten, han har verkat inom psykiatrin och mellan 1999 och 2014 arbetade han som utredare inom SIS och var dessutom chef inom LVM- och LVU-vården. Han är också psykoterapeututbildad, har kvalificerad utbildning inom ledarskap, motiverande samtal och återfallsprevention samt är specialist inom anknytningsteori.

Barrögårds utbildningsbakgrund och erfarenhet av chefskap räckte dock inte till för ett godkännande av IVO, som avslog ansökan. Bland annat anförde man i sitt avslag att Dagöholms vd ”har utbildning som fritidspedagog och en lärarexamen med inritning mot skolbarnsomsorg”, och därmed saknar högskoleutbildning inom socialt arbete. Att han har en äldre socialpedagogisk utbildning samt är utbildad i KBT1 togs det ingen hänsyn till.

I praktiken innebär det här att IVO regelmässigt kräver att den som ska arbeta som föreståndare för ett behandlingshem är socionom med tre års heltidsstudier på högskola i botten – i kombination med adekvat erfarenhet och kompletterande utbildning.

– När vi ansökte utgick vi ifrån att Thomas Barrögård Fahlqvist uppfyllde kraven. Vi var införstådda med att han måste komplettera sin utbildning med socialrätt för att bli godkänd och det skrev vi också till IVO. Jag anser inte att vi har gjort något fel, men däremot att myndigheten har varit dålig på att informera om att man kräver socionomutbildning av den som förestår ett behandlingshem, säger Hanna Broberg, ordförande i Dagöholms styrelse.

Hon berättar att styrelsen valde att låta vd och föreståndaren vara samma person, då man anser att det är viktigt att den som är vd också arbetar i verksamheten.

Styrelsen överklagade beslutet till både Förvaltningsrätten och Kammarrätten, men fick avslag i båda instanser. Nyligen publicerade Katrineholmkuriren en kritisk artikel om turerna kring Dagöholms ansökan om att bedriva missbruksvård.

– De negativa skriverierna skadar naturligtvis vår verksamhet. Vi är ju beroende av att socialtjänsten placerar kunder hos oss och vi vill inte att de ska finnas frågetecken. Men jag vill understryka att detta bara handlar om tillståndsfrågan, inte om min tjänst som vd och verksamhetschef, säger Thomas Barrögård Fahlqvist.

Efter avslagen har han själv kollat upp innehållet i socionomutbildningen och sett att bara ett fåtal högskolor erbjuder icke-obligatoriska kurser om missbruk. Därför ställer han sig frågande till IVOs krav på just socionomutbildning.

– Det finns i realiteten ingen missbruksutbildning på högskolenivå och inga kurser som är obligatoriska, men man använder ändå socionomutbildningen som mall för föreståndare. Det är ett lite stelbent sätt att bedöma det på, konstaterar han.

Den 30 september skickar Dagöholm in en ny ansökan till IVO, denna gång i både Thomas Barrögård Fahlqvists och biträdande chefen Eva Ekströms namn. Eva Ekström har bland annat en treårig högskoleutbildning i beteendevetenskap och man förutsätter nu att ansökan godkänns efter löfte om att bekosta vd:s samt biträdande chefens utbildning i socialrätt, vilket är det enda som saknas.

IVO arbetar både med tillstånd och tillsyn och när man nyligen hade tillsyn av verksamheten fanns inga anmärkningar på Dagöholm.

Ulla Jacobsson, enhetschef på IVO, medger att man 2015 kanske höll väl hårt på kravet på en treårig socionomutbildning när man bedömde ansökningar om tillstånd. Detta ledde till några fall där oseriösa aktörer erbjudit socionomer betalning för att på pappret stå som föreståndare, men utan att ha med verksamheten att göra i övrigt.

Nyheten har i dagarna fått medial uppmärksamhet.

– Vi börjar nu se över de riktlinjer vi hade 2015 och har börjat ändra praxis. Vi kommer inte längre att stirra oss blinda på socionomutbildningen utan kommer att bedöma helheten. Det finns naturligtvis även andra relevanta utbildningar och för oss är det viktigaste att en föreståndare som arbetar med missbruksbehandling har erfarenhet av målgruppen. Bedömningen ska vara en sammanvägning av utbildningar och erfarenheter och där har vi brustit en del tidigare, säger Ulla Jacobsson.

Hon kan inte lova att Dagöholm får sin nya ansökan godkänd men menar att Eva Ekströms högskoleutbildning i beteendevetenskap i kombination med övrig kompetens och erfarenhet hos såväl vd som biträdande chef på IOGT-NTOs behandlingshem bådar gott.

Mer från Accent