Krönika

Johnny Mostacero: Digitala plattformar kan fördjupa demokratin

2020 blev året som likt 1918 präglades av en pandemi. Få saker blev som det var tänkt och alla engagerade, såväl ideella krafter som anställda, tvingades anpassa sig till nya spelregler. Konsekvenserna var många och syns bland annat genom att den medlemsminskning som 2019 bromsade in återigen ökade. Men också av alla pausade föreningsaktiviteter, och få möjligheter till fysiska möten.

Men det blev också ett år som på alla nivåer lärt oss att verka i nya miljöer; förbundsstyrelsen har till exempel genomfört fyra helt digitala helgsammanträden, och utvecklingskurvan har varit brant. Vi har lärt oss hantera den digitala mötesmiljön, men också att lyfta ut frågor från det samlade gemensamma helgmötet till plattformar som Vote-IT, där vi fortsatt behandla dem. Ett utvecklande arbetssätt som ger tid till att vända och vrida på såväl egna som andras argument innan beslut tas. Ett arbetssätt som ger ökat demokratiskt inflytande och ännu mer genomtänkta beslut. Sommarens kongress , som ska genomföras digitalt, kommer att bidra till ytterligare utmaning och utveckling.

”Vi har en i många fall outnyttjad folkopinion bakom oss i alkohol­politiska frågor.”

Det tillfälliga alkoholstoppet från klockan 22.00 som infördes i november
i syfte att begränsa smittspridningen (och som i december skärptes till 20.00) resulterade omgående i bieffekten minskat våld på gator och torg. Ett samband som vi redan kände till, men nu har konkreta belägg för. En webbenkät i Aftonbladet, som besvarats av över 200 000 personer, visade att runt 80 procent står bakom alkoholstoppet. Det visar att vi – när sambanden blir tydliga – har en i många fall outnyttjad folkopinion bakom oss i alkoholpolitiska frågor.

Trots att tillgången på vaccin ökar får vi räkna med att pandemin kommer att fortsätta begränsa oss även under 2021. Den samlade ekonomiska påverkan för oss, Sverige, och världen, är svår att sia om. Hittills har vi klarat oss relativt lindrigt undan pandemin, såväl ekonomiskt som när det gäller smittspridning. Sannolikt för att vi omedelbart anpassade verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. Tillsammans får vi nu hålla i, hålla ut, och ta hand om varandra till dess att pandemin klingar av.

Mer från Accent