Finland

Unga finländares drickande ökar

Unga finländare dricker och röker fortfarande mindre än i början av 2000-talet, men den utvecklingen ser ut att ha vänt. Och allt fler flickor snusar.

Detta enligt Adolescent Health and Lifestyle Survey, en undersökning som gjorts vartannat år sedan 1977.

1 av 10 pojkar i åldern 14 – 18 år uppger att de dagligen använder tobaksprodukter. Bland flickor i samma åldersspann uppger något färre, 8 procent, dagligt tobaksbruk. Men flickornas andel ökar, vilket förklaras med ett ökat användande av snus. Andelen flickor som använder snus har ökat från 3 till 5 procent på två år.

Var tredje 14 – 18-åring, och det gäller både flickor och pojkar, säger sig också dricka alkohol minst en gång i månaden. 43 procent av pojkarna, och 40 procent av flickorna uppger att de aldrig dricker, vilket är en minskning jämfört med två år sedan. Då uppgav 45 procent av pojkarna, respektive 43 procent av flickorna att de aldrig drack alkohol.

Arja Rimpelä, professor vid universitetet i Tampere som arbetat med studien, tycker att utvecklingen är oroande:

– I värsta fall kan detta vara vändpunkten i den långsiktiga utvecklingen.

Fotnot: 3 520 unga mellan 14 och 18 år har intervjuats.

Mer från Accent