Forskning

Oklart hur socialtjänsten tar beslut om familjestöd

Svaret på hur socialtjänsten väljer insats för barnfamiljer med alkoholproblem skiljer sig åt – beroende på om man frågar chefen eller socialarbetarna.

I fyra år har Filip Wollter vid Ersta Sköndal Bräcke högskola studerat vad som avgör hur socialtjänsten beviljar insatser för barnfamiljer med komplexa problem. Till exempel där det finns alkohol-, drog- och våldsproblematik.

Han valde att i sin avhandling The reasoning behind social work intervention design titta närmare på hur socialtjänstens organisatoriska ramar spelar in, och hur lokala riktlinjer eller kostnader på verkar valet av insats. Ämnet valde han eftersom att han anser att det inte uppmärksammas i samhällsdebatten jämfört med andra välfärdsområden, som skola eller sjukvård.

– Sedan finns det ganska många oklarheter kring hur socialtjänsten gör när det väljer och utformar insatser till den målgrupp jag har tittat på. Lagen ställer upp målsättningar, till exempel ”att hjälpa personer med missbruk att komma ifrån sitt missbruk”, men anger inte hur kommunerna ska komma fram till hur de bör hjälpa den enskilda, säger Filip Wollter.

Filip Wollter. Foto: Privat

Resultatet visar att bakgrunden till besluten skiljer sig kraftigt åt. Socialtjänstens chefer menar att myndigheten använder forskning i stor utsträckning när de bestämmer vilka insatser som ska ges.

– Men när man frågar socialarbetarna så menar de att de främst använder forskning för att legitimera valet av en insats gentemot andra aktörer, som chefer eller socialnämnd. Det vill säga att legitimera en insats som de redan bestämt sig för, säger Filip Wollter.

Istället föredrar socialarbetarna att diskutera med kollegor, för att i den gemenskapen komma fram till vilken insats som är att föredra. Diskussionerna baserar sig främst på erfarenheter från tidigare fall och vad som varit framgångsrikt då.

– När det gäller brukarnas möjlighet till inflytande över valet av insats visar studien även att man kan få igenom en annan insats än den som socialarbetaren föreslår. Om man visar sig motiverad till just den insatsen, eller om man kan visa att man tidigare haft framgång med just den insatsen, säger Filip Wollter.

Socialarbetarna upplever att vissa insatser saknades i deras kommun. De ser ett återkommande behov bland sina brukare, men ansåg att de inte har metoder för att möta dessa behov. Filip Wollters avhandling visar också att socialarbetarna inte ansåg att ekonomi påverkade valet av insats i särskilt stor utsträckning.

– Det var det mest överraskande resultatet. Men jag blev även förvånad över de olika bilder som chefer respektive socialarbetare gav, angående om de baserade beslut på forskning eller inte.

Det finns flera saker att forska vidare på, anser Filip Wollter. Ett spår är att ytterligare utforska skillnaden mellan chefer och socialarbetare gällande användandet av forskning, och vad den beror på.

– Men också vilken bild som faktiskt ligger närmast verkligheten. Ett annat spår som är relativt outforskat är att fördjupa kunskapen kring socialarbetarnas erfarenhetsbaserade kunskap, hur den utvecklas och hur man kan utnyttja och utveckla denna resurs, säger han, och fortsätter:

– Man behöver även undersöka hur socialtjänsten utvecklar sina lokala utbud av insatser, då min forskning visar att detta delvis görs slumpartat och inte alltid korresponderar med de behov som finns inom kommunen eller stadsdelen.

Mer från Accent