forskning

SPF: ”Äldres drickande en politisk fråga”

Med en åldrande befolkning som dricker allt mer står samhället inför stora utmaningar. ”Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor” säger Eva Eriksson, SPF.

I Sverige liksom i många andra länder ökar antalet äldre i befolkningen. Alkohol ökar risken för sjukdomar och olyckor i alla åldrar, och för äldre ökar riskerna ännu mer. I forskarrapporten Alkohol och äldre tar internationella forskare ett helhetsgrepp på ämnet.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna som företräder 265 000 medlemmar, tycker att detta är en fråga som behöver uppmärksammas betydligt mer:

– Det här är frågor som diskuteras alldeles för lite. Vi talar inte om för våra medlemmar vad de ska göra, men vi har en uppgift att informera om risker och konsekvenser i frågor som berör dem.  Vårt perspektiv är att synlig- och tydliggöra riskerna. Och även att berätta att de som avstår alkohol ökar chansen att få ett längre och friskare liv, säger hon.

Alkoholkonsumtionen och därmed relaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren. Mellan 1997 till 2017 har till exempel antalet dödsfall bland män på grund av skrumplever, som har ett direkt samband med alkohol, tredubblats. Bland kvinnor har antalet dödsfall fyrdubblats.

– Detta är en politisk fråga. Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor, bland annat kopplingen till psykisk ohälsa och ensamhet. Men också alla andra sjukdomar och olycksrisker som kan kopplas till alkohol. Fallolyckor är till exempel väldigt vanligt bland äldre, och de får ofta allvarliga följder, säger Eva Eriksson.

Av rapporten framgår att fler än 60 olika sjukdomar orsakas helt eller delvis av alkohol. Hit hör bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Samtliga är sjukdomar som är vanligare bland äldre. Men även risken för olycksfall och andra skador ökar med åldern. Även om man inte dricker så mycket, eller dagligen. I rapporten hänvisas till att det inte finns några vetenskapliga belägg för att alkohol skulle vara nyttigt för äldre.

Slutsatsen är att den nivå som ger den minsta risken för hälsan är – noll. Och de flesta äldre personer skulle förbättra sin hälsa om de drack mindre.

Med stigande ålder ökar sårbarheten för alkohol; minskad muskelmassa och minskad vattenmängd i kroppen gör att alkoholhalten i blodet blir högre av att dricka samma mängd alkohol, alkohol aktiverar också kroppens stressystem och mängden kortisol, vilket har en negativ påverkan på bland annat blodtryck, diabetes, benskörhet och mottagligheten för infektioner. Alkohol har också stor påverkan på effekten av olika mediciner, och 80 procent av alla över 65 års ålder har minst en receptbelagd medicin. Alkohol i samband med starka smärtstillande mediciner (opioider) och ångestdämpande mediciner (bensodiazepiner) kan vara särskilt farligt.

Även låg alkoholkonsumtion hos äldre är förknippad med hälsoproblem som till exempel hjärtflimmer, mag- och tarmsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Minne, uppmärksamhet, reaktions- och beslutsförmåga (som vid bilkörning) kan också försämras.

Ju tidigare förebyggande insatser sätts in desto större möjligheter att begränsa skadorna och det mänskliga lidandet, och i förlängningen samhällets kostnader.

– Kommuner, landsting, vård måste öka medvetenheten och kunskapen i den här frågan. Det ska vara en självklarhet och komma in naturligt i sjuksköterskeutbildningen, i hälsoundersökningar och vid vårdplanering, säger Eva Eriksson.

Hon betonar vikten av att rapporten får genomslag och önskar att fler organisationer går ihop så att innehållet når ut på bred front.

–Jag kommer också att ta upp frågan med äldreministern Lena Hallengren när vi träffas.

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero tror att det är okänt för många äldre att hög alkoholkonsumtion är den största påverkningsbara faktorn för demens. Trots att det är en av de sjukdomar som många fruktar allra mest.

– Äldres alkoholkonsumtion har så många negativa effekter på hälsan som i vardagen kommer i skymundan till förmån för att prata om alkohol som en guldkant på tillvaron, säger han, och fortsätter:

– I media kan vi läsa om hur det på äldreboenden arrangeras pubar där det serveras alkohol. Något som görs av omtanke av vårdpersonal som bryr sig om de äldres välbefinnande. Men rapportens slutsatser klargör att det finns uppenbara risker med detta.

Blundar hälso- och sjukvården för äldres alkoholkonsumtion? 

– Tyvärr finns det en stor okunskap om alkoholens negativa effekter. Alkohol är ett ämne som kommer i skymundan för andra frågor i vårt samhälle, trots att vård och omsorg kostar enorma pengar. Mycket pengar och mänskligt lidande skulle kunna sparas in genom en sänkt totalkonsumtion av alkohol, säger Johnny Mostacero.

Slutsatsen i rapporten är att samhället behöver använda de alkoholpolitiska instrument som finns ännu mer menar han:

– Jag tänker främst på att skydda vårt alkoholmonopol, höja priset på alkohol genom rimliga alkoholskatter, införa minimipriser, samt begränsa alkoholreklamen.

Johnny Mostacero framhåller också behovet av att värna alkoholfria miljöer för äldre.

– I ivern att freda äldres rätt till att serveras alkohol på äldreboenden glömmer man, förutom alkoholens negativa påverkan på hälsan, också de som av en eller annan anledning väljer att ställa sig utanför alkoholnormen. Det kan handla om före detta missbrukare eller personer som helt enkelt inte känner sig trygga i miljöer där alkohol konsumeras. 

Mer från Accent