Forskning

Fler kvinnor dricker mer

Kvinnor dricker mer än tidigare. De får också mer problem med alkohol, men fortfarande färre än män. Möjligen har männen något att lära.

 I en unik undersökning har Göteborgs kvinnors konsumtion och upplevelser av alkohol kartlagts i 30 år.

– Det som förändrats mest under de här åren är mängden. Det är en större andel kvinnor som dricker alkohol och de dricker betydligt större mängder, ja alla slags alkoholmått är vanligare nu, säger Gunnel Hensing, professor vid Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, och huvudforskare för projektet Women and Alcohol i Gothenburg, WAG.

Det verkar som om man delar mer på ansvaret.

Numera kan hon inte heller se den tydliga minskning av alkoholkonsumtionen som tidigare skedde bland kvinnor i barnafödande ålder.

– Tidigare drack kvinnor mer när de var unga och minskade sedan kraftigt vid den ålder då man kan tänka sig att de föder barn, för att sedan öka något igen, när barnen kanske blivit större. Den tydliga dippen ser vi inte längre. Kurvan är mer kontinuerlig nu.

Att ha småbarn innebär alltså inte längre automatiskt att man dricker särskilt mycket mindre.

– Å andra sidan minskar män sin konsumtion i den åldern i större utsträckning nu än tidigare, så det verkar som om man delar mer på ansvaret, säger hon.

Till skillnad från förr så dricker äldre mer än tidigare.

Vid första undersökningstillfället, som skedde 1989–1990, ingick kvinnor som var 25, 35, 45, 55 och 65 år gamla. De följdes upp fem och tio år senare, 1995 och 2000, samt 2013.

Vid varje uppföljningstillfälle har dessutom nya yngre deltagare lagts till. Vid senaste tillfället skickades ingen enkät till den äldsta gruppen, eftersom de blivit för få.

– Till skillnad från förr så dricker äldre mer än tidigare. Det är inte så att man börjar dricka mer när man blir äldre, men alkohol har varit en del av livet för dem som blir äldre idag och så fortsätter det att vara.

De äldsta, som är födda 1925, var 65 år vid första undersökningstillfället.

– Andelen alkoholkonsumenter bland dem var låg. Men de kvinnorna hade inte druckit alkohol när de var yngre heller.

Undersökningen består av en enkät med 13 frågor om alkohol, varav 12 om problem kvinnorna kan ha upplevt med koppling till alkohol. Vissa kallas sedan till en intervju som ger detaljerad information som är en stor och viktig del av studien.

Enkäten skickas ut till alla kvinnor, med rätt ålder, i utvalda stadsdelar i Göteborg.

– Den visar på stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland kvinnorna födda 1925 hade 95 procent inga alkoholrelaterade problem när de tillfrågades 1990.

Unga dricker mer än äldre, det gäller såväl kvinnor som män. Så har det också varit hela tiden studien pågått. Men undersökningen visar att unga idag upplever fler problem än de gjorde tidigare.

Vid senaste undersökningen, 2013, rapporterade 80 procent av dem som är födda 1945–1955 att de inte har några problem med alkohol, medan bara 20 procent av kvinnor födda 1993 inte upplever några problem. Det kan jämföras med att av kvinnorna som var 20 år 1990 var det, betydligt fler, 60 procent som inte ansåg sig ha problem med alkohol.

Av dem som rapporterar 4–12 problem hörde 30 procent till den yngsta åldersgruppen vid senaste undersökningen medan det bara gällde 4–5 procent av motsvarande åldersgrupp 1990.

Trots att normen tidigare var att kvinnor inte skulle dricka alls så är det betydligt fler som känner skam idag.

De unga idag skäms också mer än tidigare för sitt drickande.

– Här är det något som hänt. Trots att normen tidigare var att kvinnor inte skulle dricka alls så är det betydligt fler som känner skam idag, säger Gunnel Hensing.

Vid senaste mätningen, 2013, instämde 9,3 procent av kvinnorna födda 1993 i påståendet: ”Jag känner mig mindervärdig och skamsen när jag druckit.” Bland kvinnorna födda 1965 var det bara 1,7 procent som instämde när de var 20 år.

Vad det beror på kan Gunnel Hensing bara spekulera i.

– Det skulle kunna bero på att kvinnor dricker mer idag, men ju fler som uppvisar ett beteende, desto mindre skambelagt borde det bli. Kanske har attityderna till kvinnors drickande inte ändrats så mycket som beteendet, säger hon och tillägger att det skulle vara intressant att få veta hur män skulle svarat.

En annan intressant fråga handlar om benägenheten att söka vård.

– Trots att endast 0,6 procent av kvinnorna födda 1965 ansåg att de hade alkoholproblem när de var tjugo så sökte de vård i ungefär samma utsträckning som kvinnorna födda 1993, där 3,9 procent rapporterade att de hade alkoholproblem.

Gunnel Hensing tror att det kanske skulle vara lättare för kvinnor att söka vård om mottagningarna var enkönade.

– Det är något med skammen som omger den här typen av problem som jag tror hänger ihop med motståndet att söka hjälp, säger hon.

Fler uppger idag att de dricker för att lugna nerverna.

– Närmare en fjärdedel av 20-åringarna säger att det är ett skäl att dricka.

Vid datainsamlingen år 2000 drack 17,7 procent av det skälet, 1995 var andelen 7,4 procent och 1985 endast 2,4 procent.

– Det är alltid svårt att jämföra över tid. Det kan ha skett en förskjutning i vad man uppfattar som att ”lugna nerverna”. Tillgänglighet och samhällsnormer kan spela in. Den mediala bilden är att alkohol är något man använder för att slappna av. Det kan också mycket väl vara så att självmedicineringen faktiskt har ökat eftersom det inte är lika tabubelagt för kvinnor att dricka i dag.

Skulle så vara fallet kan det vara ett riskfyllt sätt att hantera problemen.

– Det finns teorier som säger att det är mer riskabelt att dricka för att hantera negativa känslor, än att dricka för att förstärka något positivt. De som dricker för att lugna nerverna drabbas ofta också av ångest och depression senare i livet.

Däremot fann forskarna inget samband mellan riskkonsumtion i ungdomen och risk för ångest och depression i framtiden.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro är de flesta kvinnor ganska nöjda med sin kropp.

I den senaste studien ingick också nya frågor om kroppsuppfattning.

– Tvärtemot vad man skulle kunna tro är de flesta kvinnor ganska nöjda med sin kropp, till exempel anser 70 procent att deras vikt är lagom. Det är positivt eftersom vi sett ett samband mellan att inte vara nöjd med sin kropp och psykiatrisk diagnos.

Utsatthet i barndomen inverkar på framtida alkoholproblem. Och det behöver inte handla om misshandel eller sexuella övergrepp.

– Känslomässig försummelse är en viktig faktor, säger Gunnel Hensing.

Även om det finns en trend att kvinnor dricker mer, och därför drabbas av problem i större utsträckning än tidigare, så dricker ändå en stor andel av kvinnorna på ett sätt som gör att de påverkas mindre negativt.

– Kvinnor dricker inte så att de får sociala problem i samma utsträckning som män. Till exempel blir kvinnor inte våldsamma eller kör bil påverkade särskilt ofta. Deras totalkonsumtion är också lägre och det finns fortfarande en större andel livstidsnykterister bland kvinnor än bland män.

Gunnel Hensing har en förhoppning om att män ska ta efter kvinnors sätt att dricka.

– Det är ett tecken i tiden att män dricker alkoholsvagare drycker, mer vin och mindre sprit. Män dricker också mindre när de får småbarn, något som inte påverkade dem tidigare.

Studiens viktigaste bidrag anser Gunnel Hensing är att kvinnorna följts över så lång tid.

– Och att vi har så detaljerad information. Vi kan gå in på detaljnivå och förstå mekanismer. Förhoppningsvis kan våra resultat leda till att minska fördomarna och att vården får en beredskap för att en person med alkoholproblem vara vem som helst, även en äldre dam eller en ung kvinna.

Det kan tyckas som om unga kvinnor har ett väldigt avspänt förhållande till alkohol, men vår studie visar att det inte riktigt stämmer.

En annan viktig kunskap är unga kvinnors relation till alkohol.

– Det kan tyckas som om unga kvinnor har ett väldigt avspänt förhållande till alkohol, men vår studie visar att det inte riktigt stämmer.

Hon hoppas att resultaten ska kunna användas i vården för att förebygga beroende.

– I dag är fokus främst på hur mycket man dricker, men det är viktigt att gestalta både mäns och kvinnors riskmönster och fråga mer om hur och varför man dricker, säger Gunnel Hensing.

Mer från Accent