Ungdomar

Färre unga ser riskerna med cannabis

Var fjärde pojke på gymnasiet anser att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det visar en ny rapport.

Den upplevda skaderisken av cannabis har minskat bland skolungdomar sedan 2012. Detta enligt rapporten Skolevers drogvanor 2018, som tagits fram av Cantralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

45 procent av eleverna i årskurs 9 och 40 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet tror att det finns en måttlig eller stark skaderisk av att prova cannabis vid ett eller två tillfällen. 2012 var samma siffror 57 respektive 52 procent.

– Det här är inte unikt för Sverige utan det är en internationell trend som man även kunnat se i större europeiska undersökningar. Det kan ha att göra med att man har en mer liberal debatt kring cannabis idag och att ett flertal länder och amerikanska delstater valt att legalisera eller avkriminalisera cannabis, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.

Andelen ungdomar som provat cannabis ligger kvar på samma nivå som 2012.

Martina Zetterqvist. Foto: CAN.

– Det visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen. Vad vi däremot kan se är att bland de elever som väl använt cannabis har det skett en viss ökning sett till antalet konsumtionstillfällen. Men vi får se i framtiden om det leder till en fördröjd ökning av konsumtionen, säger Martina Zetterqvist.

Men varför provar inte fler cannabis när färre skattar det som farligt?

– Det kan ha att göra med tillgängligheten. En majoritet säger fortfarande att de inte skulle kunna få tag på cannabis inom 24 timmar. Sen är det fortfarande en olaglig drog vilket kanske gör att vissa inte använder cannabis.

Undersökningen görs bland skolelever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Inställningen till cannabis har kartlagts i mer än tio år.

Mer från Accent