WHO-rapport

Europa fortsätter att dricka mest

Européer fortsätter att dricka mest i världen. Den minskning som tidigare noterats har avstannat. WHO uppmanar därför politiker att vidta effektiva åtgärder.

Förra veckan släppte WHO:s europakontor en ny rapport om alkoholsituationen i 30 europeiska länder. Den visar att den skadliga konsumtionen inte minskat som man hoppats, trots att samtliga länder har skrivit under en plan för att minska skadorna, European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012–2020.

I genomsnitt dricker européer alkohol motsvarande drygt två flaskor vin per vecka. Men det är ett genomsnitt för alla som är 15 år eller äldre. Räknar man bort dem som inte dricker alls så blir det istället drygt tre flaskor per person och vecka. Det är en konsumtion som enligt WHO leder till allvarliga konsekvenser för hälsan.

Risken för skador är större för den som dricker mycket vid samma tillfälle, så kallat berusningsdrickande. Bland Europas befolkning har 30 procent druckit mer än 60 gram ren alkohol vid ett och samma tillfälle den senaste månaden. Det är särskilt män som ägnar sig åt att dricka så stora mängder, 47 procent av männen och 14 procent av kvinnorna fanns bland dem som rapporterat sådan konsumtion. Vanligast var det bland invånarna i de Baltiska staterna, Tjeckien och Luxemburg.

– Alkoholkonsumtionen har minskat i många europeiska länder, men minskningen har avstannat. Beslutsfattare måste implementera strategier som vi vet är effektiva, som prishöjningar, begränsad tillgänglighet och förbud mot alkoholreklam. Med så många som 800 döda varje dag i delar av regionen på grund av alkoholrelaterad skada måste vi fortsätta kampen, säger Zsuzsanna Jakab, chef för WHO:s Europa-kontor, i ett pressmeddelande.

Drygt 76 procent av de alkoholrelaterade dödsfallen beror på sjukdom orsakad av långvarig konsumtion: cancer, levercirros och hjärt-kärlsjukdomar. Drygt 18 procent orsakas av alkoholrelaterade skador som trafikolyckor, mord och självmord. Totalt utgör de 5,5 procent av dödsfallen i Europa, vilket översatt till absoluta tal innebär att 291 100 personer avled på grund av alkohol 2016 och att 7,6 miljoner år förlorades på grund av för tidig död eller sjuklighet. WHO påpekar i rapporten att dödsfallen går att förebygga.

Bekymmersamt är att alkoholrelaterad död i oproportionerligt hög grad drabbar yngre. Ett av fyra dödsfall bland unga vuxna, 20–24 år, och var femte dödsfall i åldersgruppen 15–19 år orsakas av alkohol, vanligast är olycksfall. Det gör alkohol till en ledande orsak till förlorade arbetsår och till försämrad ekonomisk produktivitet och utveckling.

Länderna måste förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika.

Rapportens författare uppmanar länderna att förbättra alkoholpolitiken och använda sig av de verktyg som visat sig vara framgångsrika. Särskilt oroade är de över att så få länder använt prisinstrumentet eller stramat åt reglerna för reklam. Vanligast är att länderna följer minsta motståndets lag och istället genomför sådant som uppmärksamhetskampanjer och trafiknykterhetsregler.

För att kunna minska alkoholens negativa effekter på folkhälsan måste länderna bli bättre på att implementera effektiva åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och skadliga dryckesvanor. Länderna uppmanas att reglera marknadsföringen och kontrollera att reglerna efterföljs, minska tillgängligheten till alkohol, använda skatter för att öka priset och se till att korta interventioner i primärvården används för att hjälpa den som behöver minska sin alkoholkonsumtion.

Mer från Accent