uppsats

Alkohol på äldreboende svårt dilemma för personalen

Vårdpersonal ställs inför svåra dilemman när de handskas med äldres alkoholdrickande på äldreboenden. Problematiken lyfts i en ny kandidatuppsats från Lunds Universitet. 

Socionomen Isabell Engwall Fahlén ligger bakom kandidatuppsatsen Bara en droppe till?, som blev en avslutning på hennes studier på Socialhögskolan, Lunds Universitet. I uppsatsen har hon intervjuat personal inom äldrevården om hur de upplever arbetet med äldre som dricker alkohol på ett problematiskt sätt – och vad personalen gör för att lösa situationerna som uppstår.

Personalen vittnar om hur flera äldre på boendena har svårt att hantera alkoholen. För att påverka situationen berättar personalen om hur de kan ställa alkoholen på svåråtkomliga ställen, om behov av lift och extrapersonal, och om samtal med anhöriga. De försöker också hitta sätt att avleda från alkoholen med andra aktiviteter och ibland även tillkalla polis. Återkommande i personalens berättelser är att de hela tiden ställs inför svåra val, mellan å ena sidan den äldre personens självbestämmanderätt – och å andra sidan ansvaret för den äldres hälsa.

Isabell Engwall Fahlén. Foto: Privat

– Det är ett svårt dilemma för personalen – när alkohol ses som ett sätt för den äldre att få livskvalitet och en väg till välbefinnande. Men det är lätt att det blir för mycket och att personalen måste se till vad som är bäst för den äldres hälsa, när det är risk för den äldre att skada sig själv eller att det påverkar andra på boendet, säger Isabell Engwall Fahlén.

Hon har intervjuat sju personer inom äldrevården i ett antal svenska kommuner. Intervjusvaren har Isabell Engwall Fahlén sedan jämfört med tidigare forskning inom området. En av orsakerna till att hon tog sig an ämnet var för att hon ansåg att det inte fanns så mycket fakta.

– Jag har själv arbetat några år inom äldrevården och är intresserad av missbruksproblematik, därför tyckte jag att det skulle vara spännande att kombinera ämnena. Dessutom verkade det inte finnas så mycket information om hur det faktiskt ser ut gällande alkohol på äldreboenden. Många har tidigare fokuserat på hur det ser ut inom hemtjänsten, säger Isabell Engwall Fahlén.

Hon använder sig bland annat av en teori i uppsatsen, som kallas ”account”, vilket kan översättas till ”ursäktande” eller ”rättfärdigande”. I intervjuerna framgick att personalen använder sig av dessa strategier för att exempelvis rättfärdiga varför den äldre får dricka, och att det handlar om de äldres självbestämmande. Flera intervjupersoner ser det som en självklarhet att de äldre ska få dricka alkohol och att de som vårdpersonal inte kan stoppa det, eftersom det i så fall skulle inskränka på hyresgästens personliga integritet och självbestämmande. Personalen har även olika uppfattningar om när alkoholen utvecklas till ett problem på boendena.

Oftast berättade de om tre svåra situationer: att den berusade påverkar andra hyresgäster, att det finns en risk för skada eller att personen skadar sig själv, och när det blir en ökad arbetsbelastning för personalen. Socionomen Isabell Engwall Fahlén säger dock att hennes förväntan var att alkoholen skulle vara ett ännu större problem på boendena:

– Jag vill absolut inte förminska problemet, men min uppfattning är trots allt att personalen lyckas se till så att alkoholen inte blir ett utbrett problem. De gör ett fantastiskt jobb med att lösa de olika situationerna.

Samtidigt tror hon att personalen ofta utsätts för stress på grund av ovissheten kring äldre med alkoholproblem, och att det behövs mer kunskap och forskning i framtiden.

– Det vore intressant att se om ett större samarbete mellan missbruksenheten och äldreomsorgen hade förändrat situationen för de äldre på boendena och personalens arbete. Eller vilken inverkan mer utbildning för personalen; om hur alkohol påverkar kroppen, och hur läkemedel i kombination med alkohol påverkar den äldre kroppen, hade haft. Men också att personalen får stöttning i hur de ska hantera situationer, så att även de äldre får det så bra som möjligt.

Mer från Accent