Alkohol

Svenska experter efterlyser tydligare riktlinjer för alkohol

Det behövs riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol anser de svenska alkoholexperterna Peter Allebeck, Erik Espman och Sven Andréasson. I en artikel i Läkartidningen skriver de att en expertgrupp bör tillsättas för att ta fram tydliga och enhetliga råd till patienter och allmänhet.

Idag utgår de flesta landsting från Statens folkhälsoinstituts riktlinjer som säger att riskfylld alkoholkonsumtion definieras som mer än 14 respektive 9 standardglas (12 g alkohol per glas) per vecka för män respektive kvinnor, eller att man dricker mer än 4 standarglas (män) respektive 3 standardglas (kvinnor) vid samma tillfälle.

Enligt experterna är dock variationen stor på hur de formuleras i olika delar av landet. Dessutom ges de ofta som allmänna råd utan att de tillfällen då man inte ska dricka alls nämns, som när man ska ut i trafiken, när man är gravid eller om man har någon sjukdom eller tar någon medicin som inte bör kombineras med alkohol.

Experterna påpekar också att det alltid finns en risk att allmänheten uppfattar gränsvärden som rekommenderade nivåer, särskilt som medierna ofta framhåller nyttoeffekterna av alkohol.

Trots det menar experterna att svenska riktlinjer bör tas fram eftersom många anser att det finns behov av sådana.

De hoppas att man genom att tillsätta en expertgrupp, där berörda myndigheter och organisationer ingår, ska kunna få fram riktlinjer som alla kan enas kring och därmed få enhetliga sådana för hela landet.

Gruppen bör också få till uppgift att reda ut i vilka situationer man bör avråda från att dricka alls, och hur man ska se på råden till män respektive till kvinnor liksom till olika åldersgrupper, anser experterna. Dessutom vill de att gruppen tar ställning till om råden som ges inom hälso- och sjukvården ska vara annorlunda än de generella råd som ges till allmänheten.

Båda Australien och Kanada har nyligen tagit fram nya, vetenskapligt baserade riktlinjer. Den nya expertgruppen skulle därför kunna använda sig av det omfattande underlag som de båda länderna tagit fram.

Peter Allebäck är professor och överläkare vid Karolinska institutet i Stockholm, Erik Espman är ST-läkare vid Trollbäckens vårdcentral och Sven Andreasson är professor och överläkare vid Beroendecentrum, alla tre vid Stockholms läns landsting.

Mer från Accent