Svenska folkets drogvanor

Ny rapport: Allt färre dricker alkohol

Andelen som dricker alkohol har minskat – liksom de som dricker sig fulla. Fler än var tionde som använder cannabis gör det i stora mängder.

En majoritet av den svenska befolkningen dricker alkohol, men andelen har minskat – från 88,5 procent 2013 till 84,5 procent 2021. Det visar rapporten Vanor och konsekvenser från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Dessvärre har inte andelen som dricker den största mängden minskat. Minst 11 procent anses ha milt alkoholbrukssyndrom enligt diagnosinstrumentet DSM-5, vilket är lika stor andel som tidigare. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor. Män dricker också mer och oftare än kvinnor. Svårt alkoholbrukssyndrom anses omkring 1 procent ha.

Färre drack sig också berusade 2021 jämfört med 2013 (55,5 jämfört med 65,1 procent). Däremot var det lika många som drack regelbundet, minst en gång i veckan, vilket 45 procent uppgav att de gjorde (jämfört med 47 procent 2013). Inte heller har andelen som vanligen dricker stora mängder, minst sju glas, minskat.  

Att andelen med alkoholberoende inte minskat, trots en minskad totalkonsumtion, är oväntat skriver CAN i rapporten, men beror sannolikt på att mer frekvent regelbundet drickande inte heller har minskat. Indikatorer på alkoholproblem i befolkningen ger inte heller någon entydig bild, enligt CAN. 

Enligt Socialstyrelsen var den alkoholrelaterade dödligheten oförändrad och i linje med en oförändrad andel alkoholberoende. Däremot har antalet patienter som vårdas med alkoholdiagnos i slutenvård eller specialiserad öppenvård minskat.

Narkotikakonsumtionen i befolkningen har inte ändrats sedan 2017, då den senaste mätningen gjordes. Cirka 8 procent har använt narkotika någon gång under det senaste året. Cannabis är fortfarande det vanligaste preparatet, vilket 3 procent har använt. Tidigare sågs en ökning av cannabisanvändningen, men den tycks ha avstannat.

Till narkotika räknas även narkotikaklassade läkemedel som använts utan förskrivning, eller som använts i större mängd eller oftare än ordinerat, vilket 5 procent uppgav att de gjort. Det var alltså vanligare än att ha använt cannabis. Övriga narkotiska preparat som ecstacy, amfetamin, heroin och liknande är ovanliga. Endast 2 procent uppgav att de använt något av dessa preparat.

Medan narkotika är vanligare bland yngre är de flesta som använt narkotikaklassade läkemedel på icke-förskrivet sätt vanligast bland dem som är över 50 år. Könsskillnaden är också mindre än för övriga narkotiska preparat.

En ganska stor andel bland personerna med narkotikaerfarenhet uppgav att de hade använt narkotika mer än 100 gånger under det senaste året. Tydligast var det bland dem som använt cannabis, där det drygt 12 procent hade använt cannabis mer än 100 gånger under den senaste 12-månadersperioden.

Andelen som enligt DSM-5 har ett milt substansbrukssyndrom är 1,6 procent. Diagnosen är lika vanlig bland kvinnor som bland män. 0,4 procent, fler män än kvinnor, anses ha ett svårt syndrom. Omfattningen är inte förändrad sedan 2017.

Fotnot: Undersökningen genomfördes i form av en enkät som besvarats av drygt 36 000 personer mellan 17 och 84 år.

Mer från Accent