Äldre

Fler äldre dör av alkohol

Fler äldre vårdas för alkoholrelaterade diagnoser och fler dör av orsaker kopplade till alkohol. Störst är ökningen för kvinnor.

Fler än tusen personer 65 år och äldre dog 2015 av alkoholrelaterade orsaker. Det är 53,5 personer per 100 000 invånare vilket är en ökning med 41 procent sedan 2001. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

De äldre går mot strömmen. Bland yngre personer mellan 20 och 64 minskar dödsfallen kopplade till alkohol.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De äldres ökade alkoholkonsumtion märks också inom vården och även här är det kvinnorna som står för den största ökningen. I den specialiserade öppenvården har kvinnorna mellan 65 och 84 som vårdas för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015.

Michaela Prochazka konstaterar att det också kan finnas ett mörkertal när det gäller antalet skador som orsakas av alkoholintag.

– När en äldre person till exempel kommer till akuten kontrollerar man inte alltid om alkohol varit inblandat, trots att så kan ha varit fallet exempelvis när det gäller fallskador.

Sven Andréasson, professor på mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, tror att faktorer som bättre ekonomi bland dagens pensionärer, ökad tillgänglighet till alkohol och mer alkoholpositiva normer bland dagens äldre än föregående generation kan förklara denna ökning.

– Generell restriktiv alkoholpolitik är fortfarande de effektivaste åtgärderna för att begränsa alkoholkonsumtion, även för äldre personer. Men vi behöver också tydliggöra att man tål alkohol sämre med stigande ålder. Det kan också vara bra att ta fram nationella riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol och då med lägre gränser för äldre, säger han i ett pressmeddelande från Stockholms läns landsting.

Ofta är det personal på äldreboenden eller inom hemtjänsten som först ser tecknen på missbruk. Men Socialstyrelsens senaste kommun- och enhetsundersökning visade att bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena har rutiner för vad man gör vid misstanke eller upptäckt av beroende.

Även i  Finland har problemet med hög alkoholkonsumtion bland äldre lett till problem och hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning. De efterlyser också ett bättre samarbete med exempelvis personalen inom missbrukarvården och primärvården. Det visar en undersökning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

– I Finland, liksom i många andra länder, har alkoholkonsumtionen bland äldre personer ökat markant under de senaste årtiondena. Vi ville ta reda på hur hemvårdspersonalens dagliga arbete påverkas då deras klienter dricker, säger specialforskare Christoffer Tigerstedt från Institutet för hälsa och välfärd i Finland till NAD.

Undersökningen visar att berusade klienter komplicerar arbetet för hemvårdare bland annat genom att öka hemvårdarnas arbetsbörda och skapa en känsla av osäkerhet och rädsla. Det kan också vara svårare att följa regler och rekommendationer, exempelvis att förse en berusad klient med medicin.

– Då allt fler äldre människor bor hemma och alkoholkonsumtionen samtidigt ökar behövs en omvärdering av hur hemvården ska organiseras och vilka färdigheter personalen behöver för att uppmuntra klienten att minska sin alkoholkonsumtion, konstaterar Christoffer Tigerstedt.

Den ökade alkoholkonsumtionen skapar också behov av en ny typ av äldreboenden.

I ett reportage i Dagens medicin beskrivs verksamheten vid äldreboendet von Bahr i Uppsala. Där bor äldre med beroendeproblematik. Där ordnar man aktiviteter som håller de boende ifrån att dricka.

– Jag har jobbat med missbrukare i många år och jag har sett hur vanligt det är att man går ut på stan och dricker med kompisarna bara för att man har tråkigt. Här tar vi en fika eller går på loppis i stället, säger verksamhetschefen Britt-Marie Hansson till Dagens medicin.

Alla som bor på von Bahr har skrivit på ett kontrakt om att inte föra in alkohol på boendet. Däremot är det tillåtet att komma hem full. Fast då får man hålla sig på sitt rum. Det är inte tillåtet att lukta alkohol i matsalen.

– Nu för tiden säger de oftast själva till att de har varit ute och druckit och att de vill få in maten på rummet, säger Britt-Marie Hansson.

Mer från Accent