cancer

Få britter medvetna om cancerrisk

En ny rapport visar att kunskapen om sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer är låg i Storbritannien

I Storbritannien orsakar alkohol omkring 12 800 cancerfall varje år. Det handlar om cancer i mun, matstrupe, luftstrupe, struphuvud, svalg, bröstcancer, levercancer och tarmcancer. Trots det är det få britter som känner till att alkohol i många fall ligger bakom. Det skriver Cancer therapy advisor.

– Människor är i allmänhet medvetna om att för mycket alkohol kan påverka deras hälsa negativt, men de tänker i första hand på konsekvenser av berusning, som skador, eller av långvarigt drickande, som alkoholberoende och leverproblem, snarare än cancer, säger Penny Buykx från University of Sheffield i Storbritannien och huvudförfattare till studien, till Cancer therapy advisor.

Hon är inte så förvånad

– De kampanjer som bedrivits för att höja medvetenheten om cancerrisker har fokuserat på sådant som rökning, solande och andra miljöfaktorer, men inte särskilt mycket på alkohol. Att informera om det här sambandet måste prioriteras högre både bland dem som jobbar med alkoholprevention och dem som jobbar med cancerprevention, säger hon.

I studien, som genomfördes 2015, fick 2 100 personer besvara en frågan om vilka hälsokonsekvenser hög alkoholkonsumtion kunde ge. Endast 13 procent nämnde cancer. Därefter fick deltagarna en lista på åtta cancerformer som kan kopplas till alkohol och fick uppge ifall de trodde att alkohol kunde kunde öka risken att drabbas. Färre än hälften kopplade sjukdomen till alkohol.

Mer från Accent