Alkohol och cancer

Alkohol ökar bröstcancerrisk

Bara 15 procent vet att alkohol ökar risken för bröstcancer. Ännu färre känner till att även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken.

Internationella bröstcancermånaden infaller i oktober, och Regionala cancercentrum i samverkan har via Novus undersökt svenskarnas kunskaper om alkohol och bröstcancer. Resultatet visar att 85 procent svarar att de inte känner till sambandet. 

– Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, både i Sverige och globalt, därför är det mycket viktigt att nå ut med informationen. Nu ser vi att kunskapsnivån är tämligen låg om att alkohol är en av de påverkbara faktorerna som kan kopplas till ökad risk för att drabbas, säger Ellen Brynskog, nationella arbetsgruppen för Regionala cancercentrum i samverkan.

De har i samarbete med en rad organisationer, bland andra IOGT-NTO, tagit initiativ till att öka kunskapen om alkohol och cancer. Att få skulle känna till kopplingen förvånade henne inte:

– Jag trodde kanske att det skulle vara något fler, men jag är inte superöverraskad. Även tidigare undersökningar har visat att kunskapen är låg.

Det finns ingen minimigräns för alkoholens skadliga effekter, risken ökar linjärt. Det är inte heller något som är bekant för intervjudeltagarna.

– Efter att de intervjuade informerades om sambandet fick de svara på frågan om vid vilken nivå risken började öka. Tre av fyra trodde inte att en låg konsumtion kunde påverka risken. 

Hon anser att det är viktigt att hälso- och sjukvården informerar om vilka effekter alkohol har på hälsan, till exempel att det är en riskfaktor för bröstcancer, och som ger rätt stöd till dem som är i behov det. 

Varför är det viktigt att folk känner till sambandet?

– Människor har rätt att fatta informerade beslut om sin hälsa. Sedan bestämmer man själv vad man vill göra med kunskapen, säger Ellen Brynskog. 

Av undersökningen framgår också att det finns en vilja att förändra sin alkoholkonsumtion med bakgrund av information om kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. 1 av 5 kvinnor uppger att de skulle överväga att förändra sin alkoholkonsumtion. 6 av 10 menar att det behövs mer information om att alkohol ökar risken för bröstcancer. 

Hur ska man göra för att öka kunskapen?

– Jag tror att det är viktigt med information, särskilt när kunskapsnivån är så låg som här. Sedan är inte information allt. Särskilt riskinformation är svår att ta till sig. Det måste vara lätt att göra rätt också. För det behövs att man jobbar på flera nivåer samtidigt. 

Undersökningen visar att det finns ett brett stöd för informationsinsatser kring kopplingen mellan alkohol och bröstcancer. 

– Det är viktigt, inte minst eftersom alkoholkonsumtion och dess koppling till olika cancerformer, som exempelvis bröstcancer, kan upplevas som ett laddat ämne, säger Ellen Brynskog. 

Mer från Accent